Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 344 POZ 15

Tytuł:

Decyzja nr 1578/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wspólnotowego programu statystycznego na lata 2008–2012 (1)

Data ogłoszenia:2007-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 344 POZ 15

Strona 1 z 29
28.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/15

DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

DECYZJA NR 1578/2007/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wspólnotowego programu statystycznego na lata 2008–2012

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285,

wymogów konstytucyjnych państw członkowskich, i które są aktualne, wiarygodne, stosowne oraz uzyskiwane w sposób możliwie jak najbardziej wydajny do celów definiowania, stosowania, monitorowania i oceny jej polityk.


uwzględniając wniosek Komisji,

(3)

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

W celu zapewnienia spójności i porównywalności informacji statystycznych we Wspólnocie należy ustanowić pięcioletni wspólnotowy program statystyczny, w którym zostaną określone podejścia, główne dziedziny i cele przewidywanych działań w odniesieniu do tych priorytetów politycznych.

uwzględniając opinię Komitetu Regionów, Określona metoda opracowywania statystyk Wspólnoty wymaga szczególnie ścisłej współpracy w zakresie rozwijania systemu statystycznego Wspólnoty poprzez Komitet ds. Programu Statystycznego ustanowiony decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (4), jeśli chodzi o adaptację systemu, zwłaszcza przez wprowadzenie instrumentów prawnych niezbędnych dla ustanowienia wspomnianych statystyk Wspólnoty. Należy wziąć pod uwagę obciążenie respondentów, niezależnie od tego, czy są nimi przedsiębiorstwa, organy rządu centralnego, regionalnego lub lokalnego, gospodarstwa domowe czy osoby fizyczne.

(4)

stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (3) należy ustanowić wieloletni wspólnotowy program statystyczny.

(5) (2)

Zgodnie z tym rozporządzeniem Wspólnota powinna mieć terminowy dostęp do informacji statystycznych, które można porównywać między państwami członkowskimi i ich jednostkami terytorialnymi, w świetle

(1) Dz.U. C 175 z 27.7.2007, str. 8. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 29 listopada 2007 r. (3) Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

Statystyka Wspólnoty jest sporządzana w ramach prawnych programu pięcioletniego przez ścisłą, skoordynowaną i spójną współpracę pomiędzy Eurostatem a organami krajowymi. W tym celu Eurostat powinien zapewniać różne formy koordynacji organów krajowych w ramach sieci stanowiącej Europejski System Statystyczny (ESS), aby dostarczać na czas statystyki, które spełniają standardy zapewniające niezbędną porównywalność danych między państwami członkowskimi, na potrzeby polityk Unii Europejskiej.

(4) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

L 344/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2007

(6)

Przy sporządzaniu i rozpowszechnianiu statystyk Wspólnoty zgodnie z niniejszą decyzją, krajowe i wspólnotowe organy statystyczne powinny przestrzegać zasad ustalonych w Europejskim kodeksie praktyk statystycznych, załączonym do zalecenia Komisji z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności krajowych i wspólnotowych organów statystycznych. W ramach tego procesu należy podejmować wysiłki na rzecz propagowania zbieżności pod względem gromadzonych informacji statystycznych i możliwości ich naukowego przetwarzania.

towej, Finansowej i Bilansu Płatniczego, ustanowionemu decyzją Rady 2006/856/WE (3),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Ustanowienie programu statystycznego Niniejszym ustanawia się wspólnotowy program statystyczny na lata 2008–2012 (zwany dalej „programem”). Program jest ujęty w załącznikach I i II.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 344 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L344 - 70 z 200728.12.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 754/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1941/2006, (WE) nr 2015/2006 i (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów i związanych z nimi warunków dla niektórych zasobów rybnych (  Dz.U. L 172 z 30.6.2007)

 • Dz. U. L344 - 65 z 200728.12.2007

  Zalecenie komisji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5406) (1)

 • Dz. U. L344 - 54 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/415/WE w zakresie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech, Polsce i Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6802) (1)

 • Dz. U. L344 - 51 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2007 r. w wydatkach poniesionych przez Belgię, Finlandię, Francję, Niemcy i Niderlandy w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6405)

 • Dz. U. L344 - 50 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/25/WE w odniesieniu do przedłużenia jej okresu stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6395) (1)

 • Dz. U. L344 - 48 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję 2000/96/WE w odniesieniu do chorób zakaźnych wymienionych w tych decyzjach (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6355) (1)

 • Dz. U. L344 - 46 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. zatwierdzająca krajowy program zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawiony przez Rumunię (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6354)

 • Dz. U. L344 - 45 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. zatwierdzająca krajowy program zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawiony przez Bułgarię (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6353)

 • Dz. U. L344 - 44 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie kontynuacji w 2008 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz na materiale rozmnożeniowym i nasadzeniowym Malus Mill zgodnie z dyrektywą Rady 92/34/EWG rozpoczętych w 2004 r.

 • Dz. U. L344 - 1 z 200728.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1577/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2008 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Kosowa

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.