Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 344 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. zatwierdzająca krajowy program zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawiony przez Bułgarię (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6353)

Data ogłoszenia:2007-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 344 POZ 45

28.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/45

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 grudnia 2007 r. zatwierdzająca krajowy program zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawiony przez Bułgarię (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6353)

(Jedynie tekst w języku bułgarskim jest autentyczny)

(2007/873/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Bułgaria przedstawiła swój krajowy program zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus. Program przedstawiony przez Bułgarię uznano za zgodny z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym w zakresie weterynarii, w szczególności z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003. Należy zatem zatwierdzić krajowy program zwalczania przedstawiony przez Bułgarię. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie kontroli salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność (1), w szczególności jego art. 6 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 ma zapewnić podjęcie właściwych i skutecznych środków w zakresie wykrywania i zwalczania salmonelli oraz innych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych na wszystkich istotnych etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji, w szczególności na etapie produkcji pierwotnej, w celu ograniczenia powszechnego występowania tych czynników i zmniejszenia zagrożenia, jakie stanowią one dla zdrowia publicznego. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1003/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. wdrażającym rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do celu wspólnotowego ograniczenia powszechnego występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 (2) ustanowiono cel wspólnotowy polegający na ograniczeniu powszechnego występowania wszystkich serotypów salmonelli o znaczeniu dla zdrowia publicznego w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus na poziomie produkcji pierwotnej. Aby osiągnąć cel wspólnotowy, państwa członkowskie mają ustanowić krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus i przedstawić je Komisji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003.

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł 1 Zatwierdza się krajowy program zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus, przedstawiony przez Bułgarię. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lutego 2008 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Bułgarii.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1237/2007 (Dz.U. L 280 z 24.10.2007, str. 5). (2) Dz.U. L 170 z 1.7.2005, str. 12. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1168/2006 (Dz.U. L 211 z 1.8.2006, str. 4).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 344 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L344 - 70 z 200728.12.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 754/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1941/2006, (WE) nr 2015/2006 i (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów i związanych z nimi warunków dla niektórych zasobów rybnych (  Dz.U. L 172 z 30.6.2007)

 • Dz. U. L344 - 65 z 200728.12.2007

  Zalecenie komisji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5406) (1)

 • Dz. U. L344 - 54 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/415/WE w zakresie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech, Polsce i Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6802) (1)

 • Dz. U. L344 - 51 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2007 r. w wydatkach poniesionych przez Belgię, Finlandię, Francję, Niemcy i Niderlandy w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6405)

 • Dz. U. L344 - 50 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/25/WE w odniesieniu do przedłużenia jej okresu stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6395) (1)

 • Dz. U. L344 - 48 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję 2000/96/WE w odniesieniu do chorób zakaźnych wymienionych w tych decyzjach (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6355) (1)

 • Dz. U. L344 - 46 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. zatwierdzająca krajowy program zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawiony przez Rumunię (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6354)

 • Dz. U. L344 - 44 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie kontynuacji w 2008 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz na materiale rozmnożeniowym i nasadzeniowym Malus Mill zgodnie z dyrektywą Rady 92/34/EWG rozpoczętych w 2004 r.

 • Dz. U. L344 - 15 z 200728.12.2007

  Decyzja nr 1578/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wspólnotowego programu statystycznego na lata 2008–2012 (1)

 • Dz. U. L344 - 1 z 200728.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1577/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2008 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Kosowa

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.