Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 344 POZ 48

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję 2000/96/WE w odniesieniu do chorób zakaźnych wymienionych w tych decyzjach (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6355) (1)

Data ogłoszenia:2007-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 344 POZ 48

L 344/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję 2000/96/WE w odniesieniu do chorób zakaźnych wymienionych w tych decyzjach (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6355)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/875/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

organów, jak również w wyniku przenikania wirusa przez łożysko.


(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 1998 r. ustanawiającą sieć nadzoru i kontroli epidemiologicznej chorób zakaźnych we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 3 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z powyższym załączniki do decyzji nr 2119/98/WE oraz nr 2000/96/WE powinny zostać zmienione w celu objęcia nimi zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS), ptasiej grypy u ludzi oraz zakażenia wirusem zachodniego Nilu. Nowe Międzynarodowe przepisy zdrowotne (2005) weszły w życie w dniu 16 czerwca 2007 r. i nie ograniczają się już do poszczególnych chorób, lecz obejmują wszystkie sytuacje zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, określone jako takie zgodnie z instrumentem przewidzianym w załączniku 2 tych przepisów. Należy zatem zmienić załącznik decyzji 2119/98/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 7 decyzji nr 2119/98/WE,

(5)

Decyzja nr 2119/98/WE przewiduje stworzenie sieci na poziomie Wspólnoty, służącej wspieraniu współpracy i koordynacji w odniesieniu do zapobiegania i kontroli pewnych kategorii chorób zaraźliwych, o których mowa w tej decyzji. Decyzja Komisji 2000/96/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie stopniowego obejmowania chorób zakaźnych siecią wspólnotową zgodnie z decyzją nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) wymienia pewne choroby zaraźliwe, które mają być objęte nadzorem epidemiologicznym w sieci wspólnotowej utworzonej decyzją nr 2119/98/WE. Pojawiły się ostatnio nowe choroby zaraźliwe oraz zidentyfikowano nowe mikroorganizmy mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS) pojawił się w 2003 r. i od tego czasu uważany jest za potencjalnie wysokie zagrożenie dla zdrowia publicznego. Wirusy wysoce zjadliwej i nisko zjadliwej grypy ptaków stanowią poważne niebezpieczeństwo dla poszczególnych osób i mogą doprowadzić do potencjalnej pandemii grypy. Odnotowano ostatnio w rosnącej liczbie państw członkowskich UE i krajów spoza Europy zakażenia wirusem zachodniego Nilu u ludzi, co stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Do zakażenia u ludzi dochodzi głównie poprzez ukąszenia komara, chociaż odnotowano zakażenia w wyniku transfuzji krwi i przeszczepu

(6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załączniku do decyzji nr 2119/98/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji. Artykuł 2 W załączniku I do decyzji 2000/96/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 268 z 3.10.1998, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 28 z 3.2.2000, str. 50. Decyzja zmieniona decyzją 2003/542/WE (Dz.U. L 185 z 24.7.2003, str. 55).

28.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/49

ZAŁĄCZNIK I W załączniku do decyzji nr 2119/98/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) tiret ósme otrzymuje brzmienie: „— Choroby zaraźliwe, które mogą prowadzić do potencjalnych sytuacji zagrożenia o zasięgu międzynarodowym, określonych zgodnie z załącznikiem 2 Międzynarodowych przepisów zdrowotnych.”; 2) tiret ostatnie otrzymuje brzmienie: „— Wektorowe choroby zakaźne — Choroby odzwierzęce — Inne choroby zaraźliwe o znaczeniu dla zdrowia publicznego, w tym choroby wywołane wskutek zamierzonego uwolnienia.”.

ZAŁĄCZNIK II W załączniku I do decyzji 2000/96/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w ppkt 2.5.2 dodaje się określenie w brzmieniu: „Zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS)”; 2) w ppkt 2.5.3 dodaje się określenia w brzmieniu: „Ptasia grypa u ludzi”, „Zakażenie wirusem zachodniego Nilu”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 344 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L344 - 70 z 200728.12.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 754/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1941/2006, (WE) nr 2015/2006 i (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów i związanych z nimi warunków dla niektórych zasobów rybnych (  Dz.U. L 172 z 30.6.2007)

 • Dz. U. L344 - 65 z 200728.12.2007

  Zalecenie komisji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5406) (1)

 • Dz. U. L344 - 54 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/415/WE w zakresie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech, Polsce i Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6802) (1)

 • Dz. U. L344 - 51 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2007 r. w wydatkach poniesionych przez Belgię, Finlandię, Francję, Niemcy i Niderlandy w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6405)

 • Dz. U. L344 - 50 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/25/WE w odniesieniu do przedłużenia jej okresu stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6395) (1)

 • Dz. U. L344 - 46 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. zatwierdzająca krajowy program zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawiony przez Rumunię (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6354)

 • Dz. U. L344 - 45 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. zatwierdzająca krajowy program zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawiony przez Bułgarię (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6353)

 • Dz. U. L344 - 44 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie kontynuacji w 2008 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz na materiale rozmnożeniowym i nasadzeniowym Malus Mill zgodnie z dyrektywą Rady 92/34/EWG rozpoczętych w 2004 r.

 • Dz. U. L344 - 15 z 200728.12.2007

  Decyzja nr 1578/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wspólnotowego programu statystycznego na lata 2008–2012 (1)

 • Dz. U. L344 - 1 z 200728.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1577/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2008 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Kosowa

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.