Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 344 POZ 51

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2007 r. w wydatkach poniesionych przez Belgię, Finlandię, Francję, Niemcy i Niderlandy w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6405)

Data ogłoszenia:2007-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 344 POZ 51

Strona 1 z 2
28.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/51

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2007 r. w wydatkach poniesionych przez Belgię, Finlandię, Francję, Niemcy i Niderlandy w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6405)

(Jedynie teksty w językach duńskim, fińskim, francuskim, niemieckim i szwedzkim są autentyczne)

(2007/877/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 23,

Informacje techniczne dostarczone przez Belgię, Finlandię, Francję, Niemcy i Niderlandy umożliwiły Komisji dokładną i całościową analizę sytuacji oraz wyciągnięcie wniosku, że warunki dla przyznania wkładu finansowego Wspólnoty, ustanowione w szczególności w art. 23 dyrektywy 2000/29/WE, zostały spełnione. W związku z tym należy przyznać wkład finansowy Wspólnoty w celu pokrycia wydatków na wspomniane programy.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE wkład finansowy Wspólnoty może być przyznany państwom członkowskim na pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z niezbędnymi środkami, które zostały podjęte lub mają być podjęte w celu zwalczenia organizmów szkodliwych wprowadzanych z krajów trzecich lub z innych obszarów do Wspólnoty, aby je wytępić lub, jeżeli nie jest to możliwe, powstrzymać ich rozprzestrzenienie się.

Udział finansowy Wspólnoty może stanowić do 50 % wydatków kwalifikowalnych. Jednakże zgodnie z art. 23 ust. 5 akapit trzeci dyrektywy wskaźnik wkładu finansowego Wspólnoty dla programu przedstawionego przez Niemcy oraz dla części programu Niderlandów powinien zostać zmniejszony, ponieważ programom zgłoszonym przez te państwa członkowskie został już przyznany wkład Wspólnoty na mocy decyzji Komisji 2006/885/WE (3) i 2005/789/WE (4) odpowiednio dla Niemiec i Niderlandów.

(5)

Zgodnie z art. 24 dyrektywy 2000/29/WE Komisja ustala, czy wprowadzenie organizmów szkodliwych zostało spowodowane nieodpowiednimi badaniami lub inspekcjami i podejmuje działania wymagane na podstawie przeprowadzonej weryfikacji.

(2)

Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy i Niderlandy ustanowiły program działań mający na celu zwalczenie organizmów szkodliwych dla roślin wprowadzonych na ich terytoria. Programy te określają wyznaczone do osiągnięcia cele, przeprowadzone działania, ich czas trwania oraz koszty. Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy i Niderlandy wystąpiły z wnioskiem o przyznanie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz tych programów w terminie wyznaczonym w dyrektywie 2000/29/WE i zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1040/2002 z dnia 14 czerwca 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wprowadzenia w życie przepisów odnoszących się do przyznawania udziału finansowego Wspólnoty w zakresie kontroli fitosanitarnej oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 2051/97 (2).

(6)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. (5) w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej działania z zakresu ochrony fitosanitarnej mają być finansowane z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. Do celów kontroli finansowej tych działań stosuje się art. 9, 36 i 37 wyżej wspomnianego rozporządzenia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/41/WE (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 51). (2) Dz.U. L 157 z 15.6.2002, str. 38. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 738/2005 (Dz.U. L 122 z 14.5.2005, str. 17).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 344 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L344 - 70 z 200728.12.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 754/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1941/2006, (WE) nr 2015/2006 i (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów i związanych z nimi warunków dla niektórych zasobów rybnych (  Dz.U. L 172 z 30.6.2007)

 • Dz. U. L344 - 65 z 200728.12.2007

  Zalecenie komisji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5406) (1)

 • Dz. U. L344 - 54 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/415/WE w zakresie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech, Polsce i Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6802) (1)

 • Dz. U. L344 - 50 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/25/WE w odniesieniu do przedłużenia jej okresu stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6395) (1)

 • Dz. U. L344 - 48 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję 2000/96/WE w odniesieniu do chorób zakaźnych wymienionych w tych decyzjach (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6355) (1)

 • Dz. U. L344 - 46 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. zatwierdzająca krajowy program zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawiony przez Rumunię (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6354)

 • Dz. U. L344 - 45 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. zatwierdzająca krajowy program zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawiony przez Bułgarię (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6353)

 • Dz. U. L344 - 44 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie kontynuacji w 2008 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz na materiale rozmnożeniowym i nasadzeniowym Malus Mill zgodnie z dyrektywą Rady 92/34/EWG rozpoczętych w 2004 r.

 • Dz. U. L344 - 15 z 200728.12.2007

  Decyzja nr 1578/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wspólnotowego programu statystycznego na lata 2008–2012 (1)

 • Dz. U. L344 - 1 z 200728.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1577/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2008 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Kosowa

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.