Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 344 POZ 65

Tytuł:

Zalecenie komisji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5406) (1)

Data ogłoszenia:2007-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 344 POZ 65

Strona 1 z 5
28.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/65

ZALECENIA

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5406)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2007/879/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Celem niniejszego zalecenia jest określenie tych rynków produktów i usług, na których regulację ex ante można uznać za uzasadnioną zgodnie z art. 15 ust. 1 dyrektywy 2002/21/WE. Zamierzeniem każdej interwencji regulacyjnej ex ante jest w efekcie przyniesienie korzyści użytkownikom poprzez zapewnienie trwałej konkurencyjności rynków detalicznych. Definicja właściwych rynków może z czasem ulegać (i ulega) zmianom wraz ze zmianami właściwości produktów i usług oraz zastępowalności po stronie popytu i podaży. Z racji tego, że zalecenie 2003/311/WE obowiązuje od ponad czterech lat, stosowne jest dokonanie przeglądu pierwotnego wydania pod kątem zmian na rynku. Stąd też niniejsze zalecenie zastępuje zalecenie 2003/311/WE (2).

uwzględniając dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2002/21/WE ustanawia ramy legislacyjne dla sektora łączności elektronicznej, które poprzez ujęcie w swoim zakresie wszystkich sieci i usług łączności elektronicznej stanowią próbę odpowiedzi na tendencje konwergencji. Ich celem jest stopniowe znoszenie sektorowej regulacji ex ante w miarę wzrostu konkurencji na rynku.

Artykuł 15 ust. 1 dyrektywy 2002/21/WE nakłada na Komisję obowiązek zdefiniowania rynków zgodnie z regułami prawa konkurencji. Dlatego w niniejszym zaleceniu posłużono się tymi regułami, by określić granice rynków produktów w sektorze łączności elektronicznej, natomiast zidentyfikowanie lub wyłonienie zdefiniowanych rynków podlegających regulacji ex ante zależne jest od tego, czy ich specyfika uzasadnia nałożenie obowiązków regulacyjnych ex ante. Terminologia zastosowana w niniejszym zaleceniu wywodzi się z dyrektywy 2002/21/WE i dyrektywy 2002/22/WE; nota wyjaśniająca do niniejszego zalecenia zawiera opis kształtujących się technologii związanych z tymi rynkami. Zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE krajowe organy regulacyjne definiują właściwe rynki stosownie do okoliczności występujących w danym państwie, a w szczególności właściwe rynki geograficzne w obrębie danego terytorium.

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 33. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 717/2007 (Dz.U. L 171 z 29.6.2007, str. 32).

(2) Dz.U. L 114 z 8.5.2003, str. 45.

L 344/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2007

(4)

Punktem wyjścia dla określenia rynków w niniejszym zaleceniu jest zdefiniowanie rynków detalicznych z perspektywy przyszłości, przy uwzględnieniu zastępowalności po stronie popytu i podaży. Po zdefiniowaniu rynków detalicznych należy określić właściwe rynki hurtowe. Jeżeli rynek w dół łańcucha dostaw jest zaopatrywany przez pionowo zintegrowane przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa, to z braku regulacji może nie istnieć rynek hurtowy (handlu). W konsekwencji, jeżeli rynek uzasadnia określenie, konieczne może okazać się tworzenie hipotetycznego rynku hurtowego w górę łańcucha dostaw. Rynki w sektorze łączności elektronicznej częstokroć mają dwoistą naturę, jako że obejmują one usługi świadczone za pośrednictwem sieci lub platform skupiających użytkowników z każdej strony rynku, na przykład użytkowników wymieniających komunikaty bądź nadawców i odbiorców informacji lub treści. Aspekty te należy wziąć pod uwagę, podejmując się określenia i zdefiniowania rynków, gdyż mogą one wpłynąć zarówno na sposób definiowania rynków, jak i na stwierdzenie, czy ich cechy uzasadniają nałożenie obowiązków regulacyjnych ex ante.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 344 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L344 - 70 z 200728.12.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 754/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1941/2006, (WE) nr 2015/2006 i (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów i związanych z nimi warunków dla niektórych zasobów rybnych (  Dz.U. L 172 z 30.6.2007)

 • Dz. U. L344 - 54 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/415/WE w zakresie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech, Polsce i Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6802) (1)

 • Dz. U. L344 - 51 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2007 r. w wydatkach poniesionych przez Belgię, Finlandię, Francję, Niemcy i Niderlandy w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6405)

 • Dz. U. L344 - 50 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/25/WE w odniesieniu do przedłużenia jej okresu stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6395) (1)

 • Dz. U. L344 - 48 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję 2000/96/WE w odniesieniu do chorób zakaźnych wymienionych w tych decyzjach (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6355) (1)

 • Dz. U. L344 - 46 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. zatwierdzająca krajowy program zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawiony przez Rumunię (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6354)

 • Dz. U. L344 - 45 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. zatwierdzająca krajowy program zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawiony przez Bułgarię (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6353)

 • Dz. U. L344 - 44 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie kontynuacji w 2008 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz na materiale rozmnożeniowym i nasadzeniowym Malus Mill zgodnie z dyrektywą Rady 92/34/EWG rozpoczętych w 2004 r.

 • Dz. U. L344 - 15 z 200728.12.2007

  Decyzja nr 1578/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wspólnotowego programu statystycznego na lata 2008–2012 (1)

 • Dz. U. L344 - 1 z 200728.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1577/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2008 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Kosowa

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.