Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 345 POZ 2

Tytuł:

Umowa przejściowa dotycząca handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2007-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 345 POZ 2

Strona 1 z 177
L 345/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej UMOWA PRZEJŚCIOWA

28.12.2007

dotycząca handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz REPUBLIKA CZARNOGÓRY, zwana dalej „Czarnogórą”, z drugiej strony, zwane dalej łącznie „Stronami”,

mając na uwadze, co następuje:

(1)

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Czarnogórą, z drugiej strony (zwany dalej „układem o stabilizacji i stowarzyszeniu” lub „SAA”) został podpisany w Luksemburgu dnia piętnastego października roku dwa tysiące siedem. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu ma na celu ustanowienie bliskich i długotrwałych stosunków opartych na wzajemności i wspólnym interesie, które umożliwiłyby Czarnogórze dalsze zacieśnianie i rozwijanie obecnych stosunków z Unią Europejską. Konieczne jest zapewnienie rozwoju powiązań handlowych poprzez wzmocnienie i rozszerzenie nawiązanych wcześniej stosunków. W tym celu konieczne jest jak najszybsze wdrożenie postanowień układu o stabilizacji i stowarzyszeniu dotyczących handlu i kwestii związanych z handlem za pomocą umowy przejściowej (zwanej dalej „niniejszą umową”). Niektóre postanowienia związane z tranzytem drogowym, zawarte w Protokole 4 w sprawie transportu lądowego do układu o stabilizacji i stowarzyszeniu w sprawie transportu lądowego, są bezpośrednio związane ze swobodnym przepływem towarów i w związku z tym powinny być włączone do niniejszej umowy. Wobec braku wcześniejszych struktur umownych, niniejsza umowa ustanawia Komitet Tymczasowy w celu jej wykonania,


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

POSTANAWIAJĄ zawrzeć niniejszą umowę i w tym celu powołują jako swoich pełnomocników: WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

Luís AMADO, Minister spraw zagranicznych Republiki Portugalskiej, urzędujący przewodniczący Rady Unii Europejskiej Olli REHN, Członek Komisji Wspólnoty Europejskich (zwanej dalej „Komisją Europejską” odpowiedzialny za rozszerzenie)

28.12.2007

PL

CZARNOGÓRA,

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/3

Željko ŠTURANOVIĆ, Premier

KTÓRZY, po wymianie swych pełnomocnictw, uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie, UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

TYTUŁ I

ZASADY OGÓLNE

3. Do celów niniejszej umowy cła i opłaty o skutku równoważnym do ceł obejmują wszelkie cła lub wszelkiego rodzaju opłaty nałożone w związku z wywozem lub przywozem towarów, w tym wszelkiego rodzaju podatki wyrównawcze lub opłaty dodatkowe związane z takim przywozem lub wywozem, lecz nie obejmują:

Artykuł 1 (Artykuł 2 SAA) a) Poszanowanie zasad demokracji i praw człowieka, które zostały proklamowane w Powszechnej deklaracji praw człowieka oraz określone w Konwencji ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, w Akcie końcowym z Helsinek i w Paryskiej karcie Nowej Europy, poszanowanie zasad prawa międzynarodowego, w tym pełna współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii (MTKJ), i poszanowanie zasad państwa prawa, jak również zasad gospodarki rynkowej, zawartych w dokumencie z konferencji KBWE w Bonn w sprawie współpracy gospodarczej, stanowi podstawę polityki wewnętrznej i zagranicznej Stron oraz istotny element niniejszej umowy. opłat równoważnych do podatku wewnętrznego nałożonych zgodnie z postanowieniami art. III ust. 2 GATT 1994,

b)

środków antydumpingowych lub opłat wyrównawczych,

c)

należności lub opłat współmiernych z kosztem świadczonych usług.

4. Dla każdego produktu podstawową stawkę celną, na podstawie której dokonywane mają być sukcesywne obniżki przewidziane w niniejszej umowie, stanowi:

Artykuł 2 (Artykuł 9 SAA) a) Niniejsza umowa jest w pełni zgodna i wdrażana w sposób spójny z właściwymi postanowieniami WTO, a w szczególności art. XXIV Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (GATT 1994) oraz art. V Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS). wspólna taryfa celna Wspólnoty ustanowiona zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 (1) rzeczywiście stosowana erga omnes w dniu podpisania niniejszej umowy; taryfa stosowana przez Czarnogórę (2).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 345 POZ 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L345 - 1 z 200728.12.2007

    Decyzja Rady z dnia 15 października 2007 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej dotyczącej handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.