Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 346 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1579/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2008 r.

Data ogłoszenia:2007-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 346 POZ 1

Strona 1 z 3
29.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1579/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2008 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

W celu zapewnienia skutecznego zarządzania wielkościami dopuszczalnych połowów należy ustanowić specjalne warunki dla prowadzenia operacji połowowych. Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 zawiera definicje mające znaczenie dla przydziału wielkości dopuszczalnych połowów. Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 konieczne jest określenie stad, do których mają zastosowanie środki, o których mowa we wspomnianym rozporządzeniu. W celu przyczynienia się do zachowania zasobów rybnych należy w 2008 r. wdrożyć pewne środki uzupełniające dotyczące warunków technicznych połowów. Wielkości dopuszczalnych połowów należy wykorzystywać zgodnie z przepisami wspólnotowymi w tym zakresie, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającym system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (3) oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 850/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich (4). Z uwagi na fakt, że w jednym z państw członkowskich przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia do połowu skarpa wykorzystywano tradycyjnie sieci o rozmiarze oczka wynoszącym mniej niż 200 mm, państwu temu należy zezwolić na poławianie skarpa przy użyciu sieci o minimalnym rozmiarze oczek wynoszącym nie mniej niż 180 mm, co pozwoli mu odpowiednio dostosować się do środków technicznych wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem.


zmie409 zmie345

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 20,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (2), w szczególności jego art. 2,

(6)

(7)

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 Rada przyjmuje środki regulujące dostęp do wód i zasobów oraz zrównoważonej działalności połowowej przy uwzględnieniu dostępnych opinii naukowych, a w szczególności sprawozdania opracowanego przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa.

(8)

(2)

Na mocy art. 20 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 Rada określa wielkości dopuszczalnych połowów na danym łowisku lub na grupie takich łowisk oraz przydział tych wielkości państwom członkowskim.

Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2007 (Dz.U. L 192 z 24.7.2007, str. 1). (2) Dz.U. L 115 z 9.5.1996, str. 3.

(1)

(3) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1967/2006 (Dz.U. L z 30.12.2006, str. 9). (4) Dz.U. L 125 z 27.4.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 2166/2005 (Dz.U. L z 28.12.2005, str. 5).

L 346/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2007

(9)

Z uwagi na pilność tej sprawy konieczne jest odstąpienie od sześciotygodniowego okresu wspomnianego w pkt I.3 Protokołu w sprawie roli parlamentów państw członkowskich w Unii Europejskiej, dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie,

d) „kwota” oznacza część TAC przydzieloną Wspólnocie, państwu członkowskiemu lub krajowi trzeciemu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 346 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 29 z 200729.12.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/2/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotycząca mianowania szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa)

 • Dz. U. L346 - 28 z 200729.12.2007

  Wspólne Działanie Rady 2007/887/WPZiB z dnia 20 grudnia 2007 r. uchylające wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misje Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie oraz w Somalii

 • Dz. U. L346 - 26 z 200729.12.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL AFGH/2/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L346 - 23 z 200729.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (1)

 • Dz. U. L346 - 21 z 200729.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 169 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L346 - 20 z 200729.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banku Centralnego Malty

 • Dz. U. L346 - 19 z 200729.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banku Centralnego Cypru

 • Dz. U. L346 - 17 z 200729.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Rady

 • Dz. U. L346 - 15 z 200729.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. zezwalająca Francji na stosowanie obniżonej stawki podatkowej na benzynę bezołowiową wykorzystywaną jako paliwo i wprowadzoną do obrotu w departamentach Korsyki zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L346 - 13 z 200729.12.2007

  Dyrektywa Rady 2007/75/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych przepisów tymczasowych dotyczących stawek podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L346 - 6 z 200729.12.2007

  Dyrektywa Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z państw trzecich z podatku od wartości dodanej i akcyzy

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.