Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 346 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. zezwalająca Francji na stosowanie obniżonej stawki podatkowej na benzynę bezołowiową wykorzystywaną jako paliwo i wprowadzoną do obrotu w departamentach Korsyki zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

Data ogłoszenia:2007-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 346 POZ 15

29.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/15

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 20 grudnia 2007 r. zezwalająca Francji na stosowanie obniżonej stawki podatkowej na benzynę bezołowiową wykorzystywaną jako paliwo i wprowadzoną do obrotu w departamentach Korsyki zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)


(2007/880/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (1), w szczególności jej art. 19 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

Poprzez obniżenie podatku od benzyny bezołowiowej, ponoszonego przez konsumentów na Korsyce, ich sytuacja stanie się porównywalna z sytuacją odbiorców na kontynencie. Środek ten spełnia więc cele polityki regionalnej i polityki spójności.

(4)

Obniżenie podatku nie przekracza poziomu koniecznego ze względu na dodatkowe koszty transportu i dystrybucji ponoszone przez konsumentów na Korsyce.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 18 ust. 1 dyrektywy 2003/96/WE, w związku z jej załącznikiem II, Francja uzyskała zezwolenie na stosowanie obniżonej stawki podatkowej w odniesieniu do konsumpcji na Korsyce. Zezwolenie to zostało przyznane do dnia 31 grudnia 2006 r. W piśmie z dnia 16 października 2006 r. władze francuskie zwróciły się o zezwolenie na stosowanie, w zakresie podatku od energii, obniżonej stawki jedynie na benzynę bezołowiową wykorzystywaną jako paliwo, co stanowi kontynuację praktyki stosowanej w ramach odstępstwa, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu jego obowiązywania. Obniżka wynosi 1 EUR na hektolitr. Wniosek o zezwolenie dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Na Korsyce dostawa benzyny bezołowiowej do dystrybutorów pociąga za sobą znacznie wyższe koszty niż dostawa na kontynencie, a ceny końcowe są od 4 do 7 EUR/hl wyższe od cen stosowanych na kontynencie.

(6)

Ostateczny poziom opodatkowania jest zgodny z poziomami minimalnymi przewidzianymi dyrektywą 2003/96/WE – obecnie 359 EUR/1 000 l (lub 35,90 EUR/hl). Jest tak nawet po uwzględnieniu zezwolenia przyznanego decyzją Rady 2005/767/WE (2), którego skutki mogą łączyć się ze skutkami niniejszej decyzji.

(2)

Ze względu na oddalenie i wyspiarski charakter departamentów, do których decyzja ma zastosowanie, a także na niewielką wysokość obniżki stawki, która jest zresztą bardzo wysoka w porównaniu do minimum wspólnotowego, środek ten nie spowoduje przemieszczeń szczególnie związanych z dostawą paliw. W związku z tym środek, o którym mowa, z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego i konieczności zapewnienia uczciwej konkurencji, jest dopuszczalny i nie jest niezgodny z polityką wspólnotową w dziedzinie środowiska, energii i transportu.

(7)

(1) Dz.U. L 283 z 31.10.2003 r., str. 51. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/75/WE (Dz.U. L 157 z 30.4.2004 r., str. 100).

(2) Dz.U. L 290 z 4.11.2005 r., str. 25.

L 346/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2007

(8)

Należy więc zezwolić Francji, zgodnie z art. 19 ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE, na stosowanie obniżonej stawki podatkowej w odniesieniu do benzyny bezołowiowej wykorzystywanej jako paliwo i wprowadzonej do obrotu na Korsyce do dnia 31 grudnia 2012 r. Należy zapewnić Francji możliwość zastosowania obniżki, będącej przedmiotem niniejszej decyzji, na podstawie odstępstwa określonego w art. 18 dyrektywy 2003/96/WE w związku z jej załącznikiem II, z zachowaniem ciągłości w stosunku do przepisów stosowanych przed dniem 1 stycznia 2007 r. Należy więc przyznać zezwolenie ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r.,

Aby uniknąć nadmiernej rekompensaty, obniżka nie może przekroczyć dodatkowych kosztów transportu, magazynowania i dystrybucji w stosunku do Francji kontynentalnej. Obniżona stawka musi być zgodna z obowiązkami przewidzianymi w dyrektywie 2003/96/WE, a w szczególności z minimalnymi stawkami określonymi w art. 7. Artykuł 2 Niniejsza decyzja ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2007 r. i wygasa dnia 31 grudnia 2012 r. Artykuł 3

(9)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2007 r. W imieniu Rady

F. NUNES CORREIA

Artykuł 1 Niniejszym zezwala się Francji na stosowanie obniżonej stawki podatkowej w odniesieniu do benzyny bezołowiowej wykorzystywanej jako paliwo i wprowadzanej do obrotu w departamentach Korsyki.

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 346 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 29 z 200729.12.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/2/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotycząca mianowania szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa)

 • Dz. U. L346 - 28 z 200729.12.2007

  Wspólne Działanie Rady 2007/887/WPZiB z dnia 20 grudnia 2007 r. uchylające wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misje Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie oraz w Somalii

 • Dz. U. L346 - 26 z 200729.12.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL AFGH/2/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L346 - 23 z 200729.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (1)

 • Dz. U. L346 - 21 z 200729.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 169 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L346 - 20 z 200729.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banku Centralnego Malty

 • Dz. U. L346 - 19 z 200729.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banku Centralnego Cypru

 • Dz. U. L346 - 17 z 200729.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Rady

 • Dz. U. L346 - 13 z 200729.12.2007

  Dyrektywa Rady 2007/75/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych przepisów tymczasowych dotyczących stawek podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L346 - 6 z 200729.12.2007

  Dyrektywa Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z państw trzecich z podatku od wartości dodanej i akcyzy

 • Dz. U. L346 - 1 z 200729.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1579/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2008 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.