Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 346 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Rady

Data ogłoszenia:2007-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 346 POZ 17

29.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/17

DECYZJA RADY z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Rady (2007/881/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

„Artykuł 1 Do celów stosowania art. 205 ust. 4 Traktatu WE, art. 118 ust. 4 Traktatu Euratom, art. 23 ust. 2 akapit trzeci oraz art. 34 ust. 3 Traktatu UE liczba ludności każdego państwa członkowskiego na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. wynosi:

Państwo członkowskie Stan ludności (× 1 000)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 207 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 121 ust. 3,

Niemcy

82 314,9 63 392,1 60 823,8 59 131,3 44 474,6 38 125,5 21 565,1 16 358 11 171,7 10 599,1 10 584,5 10 287,2 10 066,1 9 113,2 8 298,9 7 679,3 5 447,1 5 393,6 5 276,9 4 319,4 3 384,9 2 281,3 2 010,3 1 342,4 778,7 476,2 407,8 Ogółem Próg (62 %) 495 103,9 306 964,4”

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 1,

Francja Zjednoczone Królestwo

uwzględniając art. 2 ust. 2 załącznika III do regulaminu wewnętrznego Rady (1),

Włochy Hiszpania Polska

a także mając na uwadze, co następuje:

Rumunia Niderlandy

(1)

Artykuł 11 ust. 5 regulaminu wewnętrznego Rady (zwanego dalej „regulaminem”) stanowi, że jeżeli decyzja ma zostać przyjęta przez Radę większością kwalifikowaną, a także na wniosek członka Rady, sprawdza się, czy państwa członkowskie stanowiące tę większość reprezentują co najmniej 62 % ogółu ludności Unii Europejskiej, co oblicza się na podstawie danych liczbowych dotyczących liczby ludności podanych w art. 1 załącznika III do regulaminu wewnętrznego.

Grecja Portugalia Belgia Republika Czeska Węgry Szwecja

(2)

Artykuł 2 ust. 2 załącznika III do regulaminu wewnętrznego, odnoszącego się do szczegółowych zasad stosowania przepisów dotyczących ważenia głosów w Radzie, stanowi, że ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku Rada dostosowuje, zgodnie z danymi, którymi dysponuje Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich w dniu 30 września poprzedniego roku, dane liczbowe określone w art. 1 tego załącznika.

Austria Bułgaria Dania Słowacja Finlandia Irlandia

(3)

W związku z tym regulamin wewnętrzny powinien zostać zmieniony na rok 2008,

Litwa Łotwa Słowenia

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Estonia Cypr

Artykuł 1 Artykuł 1 załącznika III do regulaminu wewnętrznego otrzymuje brzmienie:

(1) Decyzja Rady 2006/683/WE, Euratom z dnia 15 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (Dz.U. L 285 z 16.10.2006, str. 47).

Luksemburg Malta

L 346/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2007

Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 1 stycznia 2008 r. Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2007 r. W imieniu Rady

F. NUNES CORREIA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 346 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 29 z 200729.12.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/2/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotycząca mianowania szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa)

 • Dz. U. L346 - 28 z 200729.12.2007

  Wspólne Działanie Rady 2007/887/WPZiB z dnia 20 grudnia 2007 r. uchylające wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misje Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie oraz w Somalii

 • Dz. U. L346 - 26 z 200729.12.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL AFGH/2/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L346 - 23 z 200729.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (1)

 • Dz. U. L346 - 21 z 200729.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 169 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L346 - 20 z 200729.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banku Centralnego Malty

 • Dz. U. L346 - 19 z 200729.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banku Centralnego Cypru

 • Dz. U. L346 - 15 z 200729.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. zezwalająca Francji na stosowanie obniżonej stawki podatkowej na benzynę bezołowiową wykorzystywaną jako paliwo i wprowadzoną do obrotu w departamentach Korsyki zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L346 - 13 z 200729.12.2007

  Dyrektywa Rady 2007/75/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych przepisów tymczasowych dotyczących stawek podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L346 - 6 z 200729.12.2007

  Dyrektywa Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z państw trzecich z podatku od wartości dodanej i akcyzy

 • Dz. U. L346 - 1 z 200729.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1579/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2008 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.