Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 347 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. dotycząca przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie dnia 19 czerwca 1980 r.

Data ogłoszenia:2007-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 347 POZ 1

29.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 347/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 8 listopada 2007 r. dotycząca przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie dnia 19 czerwca 1980 r. (2007/856/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Akt przystąpienia z 2005 r., w szczególności jego art. 3 ust. 4, uwzględniając zalecenie Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

Republika Austrii, Republika Finlandii i Królestwo Szwecji przystąpiły do konwencji z 1980 r. na mocy konwencji z dnia 29 listopada 1996 r. (5) (zwanej dalej „konwencją z 1996 r.”), która weszła w życie w dniu 1 października 1998 r.

Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (zwana dalej „konwencją z 1980 r.”), została otwarta do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 1980 r. i weszła w życie w dniu 1 kwietnia 1991 r. Konwencja z 1980 r. została uzupełniona przez protokół pierwszy i drugi z dnia 19 grudnia 1988 r. w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości (2) (zwane dalej „pierwszym i drugim protokołem z 1988 r.”). Republika Grecka przystąpiła do konwencji z 1980 r. na mocy konwencji z dnia 10 kwietnia 1984 r. (3) (zwanej dalej „konwencją z 1984 r.”), która weszła w życie w dniu 1 kwietnia 1991 r. Królestwo Hiszpanii i Republika Portugalii przystąpiły do konwencji z 1980 r. na mocy konwencji z dnia 18 maja 1992 r. (4) (zwanej dalej „konwencją z 1992 r.”), która weszła w życie w dniu 1 września 1993 r.

Po przystąpieniu do Unii Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w dniu 14 kwietnia 2005 r. podpisano konwencję o przystąpieniu dziesięciu nowych państw członkowskich do konwencji z 1980 r. oraz do pierwszego i drugiego protokołu z 1988 r. (6) (zwaną dalej „konwencją z 2005 r.”). Nie weszła ona jeszcze w życie pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi.

(2)

(7)

(3)

Na mocy art. 3 ust. 3 Aktu przystąpienia z 2005 r. Republika Bułgarii i Rumunia przystąpią do konwencji i protokołów wyszczególnionych w jego załączniku I, zmienionym decyzją Rady 2007/857/WE (7). Do tych konwencji i protokołów należą: konwencja z 1980 r., pierwszy i drugi protokół z 1988 r., jak również konwencje z 1984, 1992, 1996 i 2005 r. Mają one wejść w życie w odniesieniu do Republiki Bułgarii i Rumunii w dniu określonym przez Radę.

(4)

(8)

(1) Opinia z dnia 11 października 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 48 z 20.2.1989, str. 1 i Dz.U. L 48 z 20.2.1989, str. 17. (3) Dz.U. L 146 z 31.5.1984, str. 1. (4) Dz.U. L 333 z 18.11.1992, str. 1.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 Aktu przystąpienia z 2005 r. Rada dokonuje wszelkich dostosowań wymaganych w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do tych konwencji i protokołów,

(5) Dz.U. C 15 z 15.1.1997, str. 10. (6) Dz.U. C 169 z 8.7.2005, str. 1. (7) Patrz str. 3 Dz.U.

L 347/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2007

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

których nie weszła jeszcze w życie, w dniu określonym w art. 5 ust. 2 tej konwencji. Artykuł 1 Artykuł 3 Teksty konwencji z 1980 r. oraz pierwszego i drugiego protokołu z 1988 r., oraz konwencji z 1984, 1992, 1996 i 2005 r., sporządzone w językach bułgarskim i rumuńskim, załączone do niniejszej decyzji, są autentyczne na tych samych warunkach, co pozostałe wersje językowe tych konwencji i protokołów. Pojedynczy oryginał tych tekstów w języku bułgarskim i rumuńskim zostaje złożony w archiwach Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej wraz z pozostałymi autentycznymi wersjami językowymi. Sekretarz Generalny przekazuje rządom Republiki Bułgarii i Rumunii potwierdzony odpis konwencji i protokołów, o których mowa w akapicie pierwszym, w językach angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim. Artykuł 4 Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2007 r. W imieniu Rady R. PEREIRA

Przewodniczący

W art. 2 lit. a) pierwszego protokołu z 1988 r. w sprawie wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich konwencji z 1980 r. wprowadza się następujące zmiany: a) pomiędzy tiret drugim a trzecim dodaje się tiret w brzmieniu: „— w Bułgarii: Върховен касационен съд i Върховен административен съд,”; b) pomiędzy tiret dwudziestym a dwudziestym pierwszym dodaje się tiret w brzmieniu: „— w Rumunii: Înalta Curte de Casație și Justiție,”. Artykuł 2 1. Konwencja z 1980 r. oraz pierwszy i drugi protokół z 1988 r., jak i konwencje z 1984, 1992 i 1996 r., w brzmieniu wynikającym z niniejszej decyzji, wchodzą w życie między Republiką Bułgarii, Rumunią i pozostałymi państwami członkowskimi z dniem 15 stycznia 2008 r. 2. Konwencja z 2005 r. wchodzi w życie dnia 15 stycznia 2008 r. między Republiką Bułgarii, Rumunią i państwami członkowskimi, w odniesieniu do których weszła w życie przed tą datą. 3. Konwencja z 2005 r. wchodzi w życie między Republiką Bułgarii, Rumunią i państwami członkowskimi, w odniesieniu do

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 347 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L347 - 3 z 200729.12.2007

    Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. zmieniająca załącznik I do Aktu przystąpienia z 2005 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.