Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 348 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym

Data ogłoszenia:2007-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 348 POZ 1

Strona 1 z 76
31.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym


RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisana w Kotonu 23 czerwca 2000 roku (1) (zwana dalej „umową o partnerstwie AKP-WE”), przewiduje wejście w życie umów o partnerstwie gospodarczym (EPA) najpóźniej w dniu 1 stycznia 2008 r.

Rozwoju oraz Afrykę Zachodnią. Takie umowy o partnerstwie gospodarczym będą zgodne ze zobowiązaniami wynikającymi z WTO, będą wspierać integrację regionalną i propagować stopniowe włączanie gospodarek państw AKP do opartego na określonych zasadach światowego systemu handlu, co będzie sprzyjało ich trwałemu rozwojowi, a także przyczyni się do ogólnych działań zmierzających do wyeliminowania ubóstwa oraz do poprawy warunków życia w państwach AKP. W pierwszej fazie zakończyć się mogą negocjacje w sprawie porozumień prowadzących do zawarcia umów o partnerstwie gospodarczym obejmujących przynajmniej zgodne z WTO uzgodnienia dotyczące towarów spójne z procesami gospodarczej i politycznej integracji regionalnej, które to umowy zostaną w najbliższym możliwym terminie uzupełnione pełnymi umowami o partnerstwie gospodarczym.

(4)

(2)

Umowa o partnerstwie AKP-WE przewiduje utrzymanie w mocy uzgodnień handlowych zawartych w załączniku V do tej umowy do dnia 31 grudnia 2007 r.

(5)

Umowy ustanawiające lub prowadzące do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym, w sprawie których zakończono już negocjacje, przewidują, że strony mogą podejmować kroki w celu stosowania umowy, zanim umowa zacznie je tymczasowo wzajemnie obowiązywać, w takim stopniu, w jakim jest to wykonalne. Właściwe jest podejmowanie działań w celu stosowania umów na podstawie tych przepisów.

(3)

Od 2002 r. Wspólnota prowadzi negocjacje w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym z grupą państw AKP podzieloną na sześć regionów, obejmujących: Karaiby, Afrykę Środkową, Afrykę Wschodnią i Południową, państwa wysp Pacyfiku, Południowoafrykańską Wspólnotę

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. Umowa zmieniona umową z dnia 22 grudnia 2005 r. (Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 27).

Uzgodnienia zawarte w niniejszym rozporządzeniu będą w miarę potrzeb zmienione zgodnie z umowami ustanawiającymi lub prowadzącymi do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym, gdy takie umowy zostaną podpisane i zawarte zgodnie z art. 300 Traktatu oraz zaczną być tymczasowo stosowane albo wejdą w życie. Uzgodnienia te przestaną obowiązywać w całości lub w części jeżeli umowy, o których mowa, nie wejdą w życie w rozsądnym terminie zgodnie z Konwencją wiedeńską o prawie traktatów.

L 348/2

(6)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2007

Uzgodnienia zawarte w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym powinny przewidywać w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty bezcłowy dostęp i brak kontyngentów taryfowych dla wszystkich produktów z wyjątkiem broni. Uzgodnienia te dokonywane są z zastrzeżeniem okresów przejściowych oraz odrębnych uzgodnień dla niektórych wrażliwych produktów, a także specjalnych uzgodnień dla francuskich departamentów zamorskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 348 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L348 - 155 z 200731.12.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1529/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami przywozowymi ryżu pochodzącego z państw AKP wchodzących w skład regionu CARIFORUM oraz z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ) na lata 2008 i 2009

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.