Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 348 POZ 155

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1529/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami przywozowymi ryżu pochodzącego z państw AKP wchodzących w skład regionu CARIFORUM oraz z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ) na lata 2008 i 2009

Data ogłoszenia:2007-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 348 POZ 155

Strona 1 z 6
31.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/155

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1529/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami przywozowymi ryżu pochodzącego z państw AKP wchodzących w skład regionu CARIFORUM oraz z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ) na lata 2008 i 2009

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską (1), w szczególności jej załącznik III art. 6 ust. 5 akapit siódmy, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących towarów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (2), w szczególności jego art. 6 ust. 3, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (3), w szczególności jego art. 10 ust. 2 i art. 13 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

dla najmniej rozwiniętych KTZ. Wszystkie pozostałe pozwolenia na przywóz wydaje się dla przywozów z Antyli Holenderskich i Aruby. Liczby te mogą zostać podniesione, o ile wywóz bezpośredni z państw AKP w rzeczywistości nie wykorzystuje ich możliwości eksportowych w ramach kontyngentu taryfowego w wysokości 125 000 ton, przewidzianego w umowie z Kotonu.

(3)

Biorąc pod uwagę fakt, że po dniu 1 stycznia 2008 r. przepisy handlowe umowy z Kotonu przestają obowiązywać, a przewidziany w nich kontyngent taryfowy ryżu zostanie zastąpiony traktowaniem preferencyjnym, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1528/2007, należy ustalić, że zarezerwowany dla KTZ kontyngent 35 000 ton może zostać podwyższony w przypadku gdy przywozy ryżu do Wspólnoty dokonywane na zasadzie traktowania preferencyjnego, przewidzianej w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1528/2007, nie osiągną 125 000 ton. W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania systemami przywozu ryżu, określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1528/2007 i w decyzji 2001/822/WE, należy ustanowić w jednym dokumencie szczegółowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw CARIFORUM oraz KTZ na lata 2008 i 2009. Należy zatem uchylić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2021/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami przywozowymi ryżu pochodzącego z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) oraz z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ) (4). Bez uszczerbku dla warunków uzupełniających lub odstępstw dotyczących zarządzania systemami przywozu należy uwzględnić przepisy horyzontalnych i sektorowych rozporządzeń wykonawczych, które znajdują tutaj zastosowanie, tzn. rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (5), rozporządzenia Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustalającego specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu (6) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiającego wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegających systemowi pozwoleń na przywóz (7).

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 1528/2007 wdraża uzgodnienia handlowe dotyczące towarów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (EPA).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 348 POZ 155 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L348 - 1 z 200731.12.2007

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.