Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 349 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1527/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2007-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 349 POZ 7

Strona 1 z 65
31.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 349/7

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1527/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,

(6)

przeszkodzie wcześniejszemu wycofaniu niektórych środków lub ich utrzymaniu po zakończeniu okresu obowiązywania, jeżeli przedstawione zostaną względy ekonomiczne zgodnie z zasadami określonymi w komunikacie Komisji z roku 1998 dotyczącym zawieszenia autonomicznych taryf i kontyngentów taryfowych (2). Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1255/96. Z uwagi na znaczenie ekonomiczne niniejszego rozporządzenia, konieczne jest powołanie się na pilną potrzebę, przewidzianą w pkt I.3 Protokołu w sprawie roli parlamentów państw członkowskich w Unii Europejskiej dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W związku z tym, że okresy ważności określone w niniejszym rozporządzeniu muszą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2008 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tej samej daty i wejść w życie niezwłocznie,


uwzględniając wniosek Komisji,

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W interesie Wspólnoty leży częściowe lub całkowite zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej dla sześćdziesięciu sześciu nowych produktów niewymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/96 (1).

(8)

(2)

Pięć produktów aktualnie wymienionych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 należy skreślić z wykazu, ponieważ utrzymanie zawieszeń ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej na te produkty nie leży już w interesie Wspólnoty.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(3)

Ponadto opis niektórych produktów wymaga modyfikacji w celu uwzględnienia wprowadzonych w nich zmian technicznych oraz tendencji gospodarczych na rynku. W związku z tym produkty te należy uznać za wykreślone z wykazu i dodać je do niego jako nowe produkty.

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

(4)

W celu zapewnienia większej przejrzystości i w związku z dużą liczbą poprawek wchodzących w życie w dniu 1 stycznia 2008 r. załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 należy zastąpić zupełnie nową wersją obowiązującą od tej daty; w wersji tej wpisy nowe i zmienione są oznaczone gwiazdką.

Czasowe zawieszenia autonomicznych ceł Wspólnej Taryfy Celnej dla produktów wymienionych w załączniku stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r. Wygasają one w datach wymienionych w załączniku.

Artykuł 3

(5)

Z doświadczeń wynika, że konieczne jest wskazanie daty wygaśnięcia zawieszeń wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 1255/96, aby zapewnić uwzględnienie zmian technicznych i gospodarczych. Nie powinno to stać na

(1) Dz.U. L 158 z 29.6.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 729/2007 (Dz.U. L 166 z 28.6.2007, str. 4).

Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r. zamyka się zawieszenia autonomicznych ceł Wspólnej Taryfy Celnej dla produktów oznaczonych kodami TARIC 2903 39 90 20, 2932 29 85 75, 2933 19 90 10, 2933 39 99 70, 3920 62 19 61 i 3920 62 19 63.

(2) Dz.U. C 128 z 25.4.1998, str. 2.

L 349/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

31.12.2007

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2007 r. W imieniu Rady

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 349 POZ 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L349 - 1 z 200731.12.2007

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1526/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.