Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 35 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzania planu działania technicznego na 2007 r. w celu usprawnienia statystyk rolniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7081)

Data ogłoszenia:2007-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 35 POZ 18

Strona 1 z 7
L 35/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzania planu działania technicznego na 2007 r. w celu usprawnienia statystyk rolniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7081) (2007/84/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyki Rolniczej,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając decyzję Rady nr 96/411/WE z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie usprawnienia wspólnotowych statystyk rolniczych (1), w szczególności jej art. 4 ust. 1 oraz art. 6 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Plan działania technicznego na 2007 r. w celu usprawnienia statystyk rolniczych (TAPAS 2007), przedstawiony w załączniku, zostaje zatwierdzony pod warunkiem dostępności środków przyznanych w budżecie oraz przyjęcia budżetu na 2007 r. bez modyfikacji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Na mocy decyzji 96/411/WE Komisja corocznie określa plan działania technicznego dla statystyk rolniczych. Na mocy decyzji 96/411/WE Wspólnota wnosi wkład do kosztów poniesionych przez państwa członkowskie w trakcie przystosowania krajowych systemów statystyk rolniczych bądź do kosztów prac przygotowawczych związanych z nowymi lub wzrastającymi potrzebami, które są częścią planu działania technicznego. Konieczne jest usprawnienie i rozwinięcie informacji statystycznych na temat rozwoju obszarów wiejskich w celu wdrożenia odnośnych polityk Wspólnoty. Stanowi to główny obszar rocznego planu działania.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 162 z 1.7.1996, str. 14. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 787/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 12).

8.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/19

ZAŁĄCZNIK PLAN DZIAŁANIA TECHNICZNEGO NA 2007 R. W CELU USPRAWNIENIA STATYSTYK ROLNICZYCH (TAPAS 2007) Obszary objęte planem działania technicznego na 2007 r. w celu usprawnienia statystyk rolniczych w następujących obszarach: a) rozwój obszarów wiejskich; b) rolnictwo ekologiczne. Do projektów rozwijanych w ramach tych obszarów Komisja wniesie wkład finansowy, który nie przekroczy kwot określonych w tabeli A dla każdego państwa członkowskiego. Tabela A PLAN DZIAŁANIA TECHNICZNEGO NA 2007 R. Maksymalny wkład finansowy Wspólnoty do poniesionych wydatków

(EUR) Państwo Rozwój obszarów wiejskich Rolnictwo ekologiczne Ogółem

BE DK DE EE GR IT LT LV HU MT NL SK FI SE UK Ogółem

29 048 28 000 67 000 19 343

37 627 55 000

66 675 83 000 67 000

14 650 144 000

33 993 144 000 264 305 31 000 16 284 76 152 29 283 35 000

63 968

200 337 31 000 16 284

41 555 29 283 35 000

34 597

7 200 43 400 12 000 135 000 460 197 594 895 10 800

7 200 43 400 22 800

1 055 092

L 35/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2007

DZIAŁANIA, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WDROŻONE W RAMACH PLANU DZIAŁANIA TECHNICZNEGO NA 2007 R. (TAPAS 2007) 1. WPROWADZENIE Celem decyzji 96/411/WE jest zapewnienie, że wspólnotowe statystyki rolnicze są lepiej dostosowane do spełnienia wymogów informacyjnych wynikających z reformy wspólnej polityki rolnej. W tym celu państwa członkowskie podejmą wszelkie niezbędne działania zmierzające do wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich systemów statystyk rolniczych, z należytym uwzględnieniem dziedzin wymienionych w załącznikach I i II wspomnianej decyzji Rady oraz celów, charakterystyk i kryteriów określonych w załączniku III.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 35 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L35 - 35 z 20078.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/87/WPZiB z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające i rozszerzające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L35 - 32 z 20078.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/86/WPZiB z dnia 7 lutego 2007 r. rozszerzające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

 • Dz. U. L35 - 29 z 20078.2.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria z dnia 31 stycznia 2007 r. zastępująca tabele III i IV b) Protokołu nr 2

 • Dz. U. L35 - 11 z 20078.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/5/WE z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia kaptanu, folpetu, formetanatu i metiokarbu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L35 - 9 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L35 - 7 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L35 - 5 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 115/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 60/2004 w odniesieniu do zasilenia budżetu Wspólnoty opłatami nakładanymi za nadwyżkowe ilości cukru nie wyeliminowane z rynku

 • Dz. U. L35 - 3 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L35 - 1 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 113/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.