Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 35 POZ 35

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2007/87/WPZiB z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające i rozszerzające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Data ogłoszenia:2007-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 35 POZ 35

Strona 1 z 3
8.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/35

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/87/WPZiB z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające i rozszerzające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2, Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej Mandat pana Christiana Schwarza-Schillinga jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w Bośni i Hercegowinie (BiH) zostaje niniejszym przedłużony do dnia 30 czerwca 2007 r.


a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 2

(1)

W dniu 30 stycznia 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/49/WPZiB (1) mianujące pana Christiana Schwarza-Schillinga Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) w Bośni i Hercegowinie.

Cele polityki Mandat SPUE opiera się na celach polityki UE w BiH. Cele te koncentrują się wokół stałego postępu we wprowadzaniu Ogólnej umowy ramowej na rzecz pokoju w BiH (GFAP), zgodnie z planem wprowadzania misji realizowanym przez Biuro Wysokiego Przedstawiciela, oraz wokół postępu w procesie stabilizacji i stowarzyszenia w celu zapewnienia, aby BiH była państwem stabilnym, sprawnie funkcjonującym, pokojowym i wieloetnicznym, utrzymującym przyjazne stosunki sąsiedzkie i pozostającym nieodwracalnie na drodze prowadzącej do członkostwa w UE.

(2)

W dniu 25 lipca 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/523/WPZiB (2) zmieniające mandat SPUE w Bośni i Hercegowinie.

(3)

W dniu 7 czerwca 2006 r. Rada zatwierdziła politykę Unii Europejskiej w sprawie bezpieczeństwa personelu rozmieszczonego poza terytorium Unii Europejskiej w ramach zadań operacyjnych zgodnie z tytułem V Traktatu.

Artykuł 3 Mandat Dla osiągnięcia celów polityki UE w BiH mandat SPUE obejmuje:

(4)

Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2006/49/WPZiB mandat SPUE powinien zostać zmieniony i przedłużony o kolejne cztery miesiące do dnia 30 czerwca 2007 r.

a) doradztwo UE i pomoc w procesie politycznym;

b) wspieranie całokształtu koordynacji politycznej UE w BiH;

(5)

Wykonywanie mandatu SPUE powinno być koordynowane z Komisją w celu zapewnienia spójności z pozostałymi właściwymi działaniami objętymi kompetencją Wspólnoty.

c) wspieranie ogólnej koordynacji UE oraz udzielanie na miejscu wskazówek politycznych w zakresie starań UE w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej, bez uszczerbku dla wiodącej roli Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w koordynacji aspektów tych starań związanych z policją, a także bez uszczerbku dla wojskowej struktury dowodzenia ALTHEA (EUFOR);

(6)

SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

(1) Dz.U. L 26 z 31.1.2006, str. 21. (2) Dz.U. L 205 z 27.7.2006, str. 30.

d) lokalne doradztwo polityczne dla dowódcy sił UE, w tym poszanowanie działalności Zintegrowanych Jednostek Policji, z której SPUE może korzystać w porozumieniu z dowódcą EUFOR bez uszczerbku dla struktury dowodzenia;

L 35/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2007

e) udział we wzmocnieniu wewnętrznej koordynacji i spójności działań UE w BiH, między innymi poprzez dostarczanie informacji szefom misji UE, uczestnictwo w regularnych spotkaniach lub wysyłanie na nie przedstawiciela, przewodniczenie grupie koordynującej złożonej ze wszystkich obecnych w terenie podmiotów UE w celu koordynowania aspektów wykonawczych działania UE, a także poprzez udzielanie tym podmiotom wskazówek dotyczących stosunków z władzami BiH;

m) wspieranie – w bliskiej współpracy z Komisją – planowania mającego na celu wzmocnienie Biura SPUE w związku z zamknięciem Biura Wysokiego Przedstawiciela, w tym doradztwo w sprawie kwestii związanych z podawaniem do wiadomości publicznej informacji na temat tego przejścia;

f)

zapewnianie konsekwencji i spójności działań UE wobec opinii publicznej. Rzecznik SPUE jest głównym punktem kontaktowym UE dla środków masowego przekazu w BiH w zakresie zagadnień związanych ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa/europejską polityką bezpieczeństwa i obrony (WPZiB/EPBiO);

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 35 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L35 - 32 z 20078.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/86/WPZiB z dnia 7 lutego 2007 r. rozszerzające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

 • Dz. U. L35 - 29 z 20078.2.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria z dnia 31 stycznia 2007 r. zastępująca tabele III i IV b) Protokołu nr 2

 • Dz. U. L35 - 18 z 20078.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzania planu działania technicznego na 2007 r. w celu usprawnienia statystyk rolniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7081)

 • Dz. U. L35 - 11 z 20078.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/5/WE z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia kaptanu, folpetu, formetanatu i metiokarbu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L35 - 9 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L35 - 7 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L35 - 5 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 115/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 60/2004 w odniesieniu do zasilenia budżetu Wspólnoty opłatami nakładanymi za nadwyżkowe ilości cukru nie wyeliminowane z rynku

 • Dz. U. L35 - 3 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L35 - 1 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 113/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.