Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 35 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 115/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 60/2004 w odniesieniu do zasilenia budżetu Wspólnoty opłatami nakładanymi za nadwyżkowe ilości cukru nie wyeliminowane z rynku

Data ogłoszenia:2007-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 35 POZ 5

8.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 115/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 60/2004 w odniesieniu do zasilenia budżetu Wspólnoty opłatami nakładanymi za nadwyżkowe ilości cukru nie wyeliminowane z rynku

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,


Na mocy art. 6 ust. 3 lit. a) rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonującego decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot (4) tytuły dochodów budżetowych ustalone zgodnie z art. 2 tego rozporządzenia są wpisywane w rachunkach najpóźniej pierwszego dnia roboczego po 19 dniu drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym tytuł dochodów budżetowych został ustalony.

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 60/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiającego środki przejściowe w sektorze cukru w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii, i Słowacji (1) opłata nałożona na te państwa członkowskie za nadwyżkowe ilości, niewyeliminowane z rynku zgodnie z art. 6 ust. 2 tego rozporządzenia, zasila budżet Wspólnoty w czterech równych ratach uiszczanych do dnia 31 grudnia każdego z kolejnych lat 2006, 2007, 2008 i 2009.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 60/2004 państwa członkowskie, których to dotyczy, przedstawiają Komisji w terminie do dnia 31 marca 2006 r. dowód wyeliminowania. Jednak w niektórych przypadkach konieczne było zażądanie dodatkowych informacji na temat przedstawionych dowodów. Ze względu na opóźnienia w dostarczaniu dodatkowych informacji oraz na czas potrzebny na dokonanie dogłębnej analizy tych informacji, nie było możliwości poinformowania państw członkowskich, których to dotyczy, o opłatach należnych do dnia 31 października 2006 r. W związku z tym, w celu zapewnienia zgodności z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 1150/2000, należy skorygować termin płatności pierwszej raty, określony w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 60/2004.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 60/2004.

(6) (2)

W decyzji Komisji 2006/776/WE z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie pobieranych opłat za niewyeliminowane nadwyżki cukru (2) ustalono wysokość opłat nakładanych na państwa członkowskie za nadwyżkowe ilości cukru określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 832/2005 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia nadwyżkowych ilości cukru, izoglukozy i fruktozy dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (3), w odniesieniu do których nie przedstawiono odpowiedniego dowodu wyeliminowania do dnia 31 marca 2006 r.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 7 rozporządzenia (WE) nr 60/2004 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(4) Dz.U. L 130 z 31.5.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 2028/2004 (Dz.U. L 352 z 27.11.2004, str. 1).

Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1667/2005 (Dz.U. L 269 z 14.10.2005, str. 3). (2) Dz.U. L 314 z 15.11.2006, str. 35. (3) Dz.U. L 138 z 1.6.2005, str. 3.

(1)

L 35/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2007

„2. W przypadku gdy nie przedstawiono dowodu wyeliminowania z rynku zgodnie z ust. 1, dla części lub całości nadwyżkowej ilości, nakłada się na nowe państwo członkowskie opłatę w wysokości równej ilości niewyeliminowanej z rynku, pomnożonej przez najwyższe refundacje wywozowe mające zastosowanie dla cukru białego objętego kodem CN 1701 99 10 w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 listopada 2005 r. Udział równy 25 % całkowitej kwoty zasili budżet Wspólnoty najpóźniej do dnia 31 stycznia 2007 r., 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2008 r. i 31

grudnia 2009 r. Całkowita kwota zostanie wzięta pod uwagę przy obliczaniu opłat produkcyjnych dla roku gospodarczego 2005/2006.”.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 35 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L35 - 35 z 20078.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/87/WPZiB z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające i rozszerzające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L35 - 32 z 20078.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/86/WPZiB z dnia 7 lutego 2007 r. rozszerzające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

 • Dz. U. L35 - 29 z 20078.2.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria z dnia 31 stycznia 2007 r. zastępująca tabele III i IV b) Protokołu nr 2

 • Dz. U. L35 - 18 z 20078.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzania planu działania technicznego na 2007 r. w celu usprawnienia statystyk rolniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7081)

 • Dz. U. L35 - 11 z 20078.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/5/WE z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia kaptanu, folpetu, formetanatu i metiokarbu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L35 - 9 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L35 - 7 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L35 - 3 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L35 - 1 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 113/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.