Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 35 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

Data ogłoszenia:2007-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 35 POZ 7

8.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 116/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 W art. 34a rozporządzenia (WE) nr 382/2005 wprowadza się następujące zmiany:


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1786/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (1), w szczególności jego art. 20,

1) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (2), w szczególności jego art. 71 ust. 2 akapit drugi,

„1. W drodze odstępstwa od art. 18 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, susz paszowy wyprodukowany w trakcie roku gospodarczego 2005/2006 i który nie opuścił przedsiębiorstwa przetwórczego lub jednego z miejsc składowania, o których mowa w art. 3 lit. a) niniejszego rozporządzenia, najpóźniej do dnia 31 marca 2006 r., może skorzystać z pomocy przewidzianej w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 z tytułu roku gospodarczego 2005/2006 oraz, tam, gdzie to stosowne, z pomocy, o której mowa w art. 71 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, pod warunkiem że:

a także mając na uwadze, co następuje:

a) spełnia warunki określone w art. 3 niniejszego rozporządzenia;

(1)

Doświadczenie zdobyte dzięki stosowaniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005 (3) wykazało, że należy precyzyjniej zredagować art. 34a wyżej wymienionego rozporządzenia w odniesieniu do warunków kwalifikujących do pomocy, o której mowa w tym artykule, oraz ustanowić terminy wypłacania tej pomocy.

b) opuszcza przedsiębiorstwo przetwórcze w trakcie roku gospodarczego 2006/2007 pod kontrolą właściwych organów w warunkach przewidzianych w art. 10 i 11 niniejszego rozporządzenia;

(2)

Należy zatem nr 382/2005.

zmienić

rozporządzenie

(WE)

c) zostaje uwzględniony w ramach krajowych gwarantowanych limitów przyznanych zainteresowanym państwom członkowskim na rok gospodarczy 2005/2006;

d) został zadeklarowany i zatwierdzony w roku gospodarczym 2005/2006.”;

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Wspólnego Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż i Dopłat Bezpośrednich,

2) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 114. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 456/2006 (Dz.U. L 82 z 21.3.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2013/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 13). (3) Dz.U. L 61 z 8.3.2005, str. 4. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52).

„3. Nie naruszając okresu dziewięćdziesięciu dni przewidzianego na weryfikację prawa do otrzymania pomocy, o którym mowa w art. 20 ust. 2, pomoc, o którą mogą ubiegać się beneficjenci, wypłacana jest na następujących warunkach:

L 35/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2007

a) pomoc przewidziana w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 wypłacana jest przedsiębiorstwom przetwórczym w terminie trzydziestu dni roboczych po wydaniu decyzji o płatności przez agencję płatniczą; b) pomoc określona w art. 71 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 jest wypłacana w terminach

określonych w art. 35 ust. 3 akapit drugi niniejszego rozporządzenia.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 35 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L35 - 35 z 20078.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/87/WPZiB z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające i rozszerzające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L35 - 32 z 20078.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/86/WPZiB z dnia 7 lutego 2007 r. rozszerzające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

 • Dz. U. L35 - 29 z 20078.2.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria z dnia 31 stycznia 2007 r. zastępująca tabele III i IV b) Protokołu nr 2

 • Dz. U. L35 - 18 z 20078.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzania planu działania technicznego na 2007 r. w celu usprawnienia statystyk rolniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7081)

 • Dz. U. L35 - 11 z 20078.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/5/WE z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia kaptanu, folpetu, formetanatu i metiokarbu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L35 - 9 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L35 - 5 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 115/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 60/2004 w odniesieniu do zasilenia budżetu Wspólnoty opłatami nakładanymi za nadwyżkowe ilości cukru nie wyeliminowane z rynku

 • Dz. U. L35 - 3 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L35 - 1 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 113/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.