Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 36 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 36 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 3

(9)

Artykuł 8 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 stanowi, że kapitan każdego ze statków rybackich o całkowitej długości równej lub przekraczającej 10 metrów lub jego przedstawiciel po każdym rejsie, w ciągu 48 godzin od wyładunku, przedłoży deklarację właściwym organom państwa członkowskiego, w którym miał miejsce wyładunek.

(18) Środki niezbędne do wprowadzenia w życie niniejszego

rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (2),


PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(10) Artykuł 9 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 stanowi

również, że w przypadku gdy pierwsze wprowadzenie do obrotu produktów rybołówstwa nie ma miejsca w państwie członkowskim, w którym produkty zostały wyładowane, państwo członkowskie odpowiedzialne za monitorowanie pierwszego wprowadzenia do obrotu zapewnia przekazanie kopii karty sprzedaży możliwie jak najszybciej organom odpowiedzialnym za monitorowanie wyładunku danych produktów.

Artykuł 1 Elektroniczna rejestracja i raportowanie 1. Kapitan wspólnotowego statku rybackiego rejestruje za pomocą środków elektronicznych informacje dotyczące działalności połowowej, które ma obowiązek odnotowywać w dzienniku połowowym i w deklaracji przeładunkowej zgodnie z ich definicjami we właściwym prawodawstwie wspólnotowym, oraz przesyła je za pomocą środków elektronicznych właściwemu organowi państwa bandery. 2. Kapitan wspólnotowego statku rybackiego lub jego przedstawiciel rejestruje za pomocą środków elektronicznych informacje dotyczące działalności połowowej, które ma obowiązek odnotowywać w deklaracji wyładunkowej zgodnie z jej definicją we właściwym prawodawstwie wspólnotowym, oraz przesyła je za pomocą środków elektronicznych właściwemu organowi państwa bandery. 3. Karta pierwszej sprzedaży i, w odpowiednich przypadkach, deklaracja przejęcia zostają zapisane elektronicznie i przekazane właściwym organom państwa członkowskiego, na którego terytorium ma miejsce pierwsze wprowadzenie do obrotu przez zarejestrowanego nabywcę, zarejestrowaną aukcję lub inny podmiot lub osobę upoważnioną przez państwo członkowskie, odpowiedzialnych za pierwszą sprzedaż produktów rybołówstwa. 4. Państwa członkowskie dysponują koniecznymi strukturami administracyjnymi i technicznymi umożliwiającymi im przyjmowanie, przetwarzanie, kontrolę krzyżową oraz przekazywanie – za pomocą środków elektronicznych – informacji zawartych co najmniej w dzienniku połowowym, deklaracji przeładunkowej, deklaracji wyładunkowej, karcie sprzedaży i deklaracji przejęcia, o których mowa w ust. 1, 2 i 3. Artykuł 2

(11) Artykuł 19 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 nakłada na

państwa członkowskie obowiązek opracowania komputerowych baz danych i ustanowienia systemu zatwierdzania obejmującego w szczególności kontrole krzyżowe i weryfikację danych.

(12) Artykuł 9 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 stanowi

również, że właściwym organom przedkładana jest deklaracja przejęcia, za którą odpowiedzialny jest jej posiadacz, jeśli dane produkty nie są oferowane do sprzedaży lub są przeznaczone do sprzedaży w późniejszym terminie.

(13) Teledetekcja powinna być wykorzystywana tylko wtedy, gdy

istnieją wyraźne dowody, że jej stosowanie będzie korzystniejsze pod względem kosztów w porównaniu ze stosowaniem tradycyjnych środków kontroli, takich jak statki i samoloty patrolowe, do wykrywania statków rybackich działających nielegalnie.

(14) Należy zatem określić warunki stosowania elektronicznej

rejestracji i raportowania oraz środków teledetekcji do celów kontrolnych.

(15) W szczegółowych przepisach wykonawczych należy okreś-

lać formularze, których właściwe organy krajowe będą używać do celów kontroli i inspekcji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 36 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 66 z 20078.2.2007

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2006/1002/WPZiB z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego wspólne działanie 2001/554/WPZiB w sprawie ustanowienia Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L36 - 34 z 20078.2.2007

  Sprostowanie do decyzji nr 1/2006 (2006/1001/WE) Rady Stowarzyszenia UE-Bułgaria z dnia 31 maja 2006 r. dotyczącej poprawy zasad handlu przetworzonymi produktami rolnymi, określonych w Protokole 3 Układu Europejskiego (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L36 - 31 z 20078.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1968/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007–2010) (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L36 - 6 z 20078.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1626/94 (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L36 - 1 z 20078.2.2007

  Ainformacja dla czytelników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.