Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 36 POZ 3

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 36 POZ 3

Strona 1 z 3
8.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/3

SPROSTOWANIA

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 409 z dnia 30 grudnia 2006 r.)

Rozporządzenie (WE) nr 1966/2006 otrzymuje brzmienie:

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1966/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

statków na danym obszarze. Zastosowanie tych wszystkich środków łącznie zwiększa dokładność informacji. Artykuł 22 ust. 1 i art. 23 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, odpowiednio, stanowią, że w 2004 r. Rada miała podjąć decyzję w sprawie obowiązku elektronicznej rejestracji i przekazywania odpowiednich informacji o działalności połowowej, w tym wyładunku lub przeładunku połowów, i o kartach sprzedaży, a także w sprawie obowiązku wprowadzenia środków teledetekcji. Prowadzone w ostatnich latach przez państwa członkowskie i inne kraje projekty pilotażowe dotyczące elektronicznej rejestracji i raportowania oraz środków teledetekcji okazały się skuteczne i opłacalne. Artykuł 6 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2) stanowi, że kapitanowie statków rybackich Wspólnoty prowadzą dziennik połowowy rejestrujący ich działania. Artykuł 22 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 stanowi, że produkty rybołówstwa sprzedaje się ze statku wyłącznie zarejestrowanym nabywcom lub na zarejestrowanych aukcjach. Artykuł 9 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 stanowi, że przy pierwszej sprzedaży ośrodki aukcyjne lub inne upoważnione przez państwa członkowskie instytucje lub osoby odpowiedzialne za pierwsze wprowadzenie do obrotu produktów rybołówstwa przedkładają kartę sprzedaży właściwym władzom państwa członkowskiego, na którego terytorium odbyła się pierwsza sprzedaż.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(4)

(5)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 (1) ustanawia ramy, które mają służyć zapewnieniu zachowania i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa.

(6)

(2)

Realizacja celów zachowania i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa odbywa się dzięki zastosowaniu warunków regulujących dostęp do wód i zasobów, tj. ograniczaniu połowów i nakładu połowowego, oraz dzięki zastosowaniu środków technicznych w odniesieniu do metod połowu, narzędzi oraz wielkości połowów. W związku z tym, aby zapewnić należyte zarządzanie możliwościami połowowymi i zrealizować powyższe cele, należy monitorować działalność połowową za pomocą najbardziej odpowiednich środków. Kontroli wielkości połowów dokonuje się przede wszystkim poprzez zbieranie informacji na temat połowów, wyładunków, przeładunków, przewozu i sprzedaży, natomiast kontrolę nakładów połowowych przeprowadza się głównie poprzez zbieranie informacji o cechach statków, czasie trwania połowu i używanych narzędziach. Ponadto dzięki technologiom zdalnego sterowania organy odpowiedzialne za kontrolę połowów mają możliwość monitorowania obecności

(7)

(3)

(8)

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 768/2005 (Dz.U. L 128 z 21.5.2005, str. 1).

L 36/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 36 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 66 z 20078.2.2007

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2006/1002/WPZiB z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego wspólne działanie 2001/554/WPZiB w sprawie ustanowienia Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L36 - 34 z 20078.2.2007

  Sprostowanie do decyzji nr 1/2006 (2006/1001/WE) Rady Stowarzyszenia UE-Bułgaria z dnia 31 maja 2006 r. dotyczącej poprawy zasad handlu przetworzonymi produktami rolnymi, określonych w Protokole 3 Układu Europejskiego (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L36 - 31 z 20078.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1968/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007–2010) (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L36 - 6 z 20078.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1626/94 (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L36 - 1 z 20078.2.2007

  Ainformacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.