Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 36 POZ 31

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1968/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007–2010) (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 36 POZ 31

Strona 1 z 3
8.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/31

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1968/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007–2010) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 409 z dnia 30 grudnia 2006 r.)

Rozporządzenie (WE) nr 1968/2006 otrzymuje brzmienie:

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1968/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007–2010)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

1999 r. ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (2).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(4)

Proces pokojowy w Irlandii Północnej wymaga dalszego wspierania funduszu ze strony Wspólnoty po dniu 31 grudnia 2006 r. W uznaniu szczególnych działań w zakresie procesu pokojowego na program PEACE przydzielono dodatkowe wsparcie z funduszy strukturalnych na okres 2007–2013, zgodnie z pkt 22 załącznika II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Międzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii (zwany dalej „funduszem”) został ustanowiony w 1986 r. na mocy Umowy z dnia 18 września 1986 r. zawartej pomiędzy rządem Irlandii oraz rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (zwanej dalej „umową”) w celu wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego oraz zachęcania do kontaktów, dialogu i pojednania między nacjonalistami a unionistami w całej Irlandii, z myślą o realizacji jednego z celów określonych w umowie angielsko-irlandzkiej z dnia 15 listopada 1985 r. Uznając, że cele funduszu odzwierciedlają jej własne cele, Wspólnota wnosi wkłady finansowe do funduszu od 1989 roku. W latach 2005–2006 przeznaczono z budżetu Wspólnoty po 15 mln EUR na rok 2005 i 2006, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 177/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r.dotyczącym wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (1). Rozporządzenie to wygasa z dniem 31 grudnia 2006 r. Oceny przeprowadzone zgodnie z art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 177/2005 potwierdziły potrzebę dalszego wspierania działań funduszu, przy jednoczesnym dalszym wzmacnianiu synergii celów i koordynacji z interwencjami funduszy strukturalnych, w szczególności ze Specjalnym programem na rzecz pokoju i pojednania w Irlandii Północnej i granicznych hrabstwach Irlandii (zwanym dalej „programem PEACE”) ustanowionym zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca

(5)

Na posiedzeniu w Brukseli w dniach 15. i 16. grudnia 2005 r. Rada Europejska wezwała Komisję do podjęcia niezbędnych kroków mających na celu zapewnienie ciągłego wsparcia Wspólnoty dla funduszu, w momencie jego wejścia w kluczową, końcową fazę działalności, do roku 2010.

(6) (2)

Głównym celem niniejszego rozporządzenia jest wspieranie pokoju i pojednania poprzez szerszy zakres działań niż działania objęte funduszami strukturalnymi, wykraczających poza zakres polityki Wspólnoty dotyczącej spójności gospodarczej i społecznej.

(7)

Wkład Wspólnoty do funduszu powinien przyjąć formę wkładów finansowych na lata 2007, 2008, 2009 i 2010, kończąc się więc jednocześnie z działalnością funduszu.

(3)

(8)

Korzystając z wkładu Wspólnoty, fundusz powinien traktować priorytetowo projekty o charakterze transgranicznym lub projekty obejmujące różne społeczności, tak aby uzupełniać działania finansowane ze środków programu PEACE w latach 2007–2010.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 36 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 66 z 20078.2.2007

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2006/1002/WPZiB z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego wspólne działanie 2001/554/WPZiB w sprawie ustanowienia Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L36 - 34 z 20078.2.2007

  Sprostowanie do decyzji nr 1/2006 (2006/1001/WE) Rady Stowarzyszenia UE-Bułgaria z dnia 31 maja 2006 r. dotyczącej poprawy zasad handlu przetworzonymi produktami rolnymi, określonych w Protokole 3 Układu Europejskiego (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L36 - 6 z 20078.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1626/94 (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L36 - 3 z 20078.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L36 - 1 z 20078.2.2007

  Ainformacja dla czytelników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.