Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 36 POZ 34

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji nr 1/2006 (2006/1001/WE) Rady Stowarzyszenia UE-Bułgaria z dnia 31 maja 2006 r. dotyczącej poprawy zasad handlu przetworzonymi produktami rolnymi, określonych w Protokole 3 Układu Europejskiego (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 36 POZ 34

Strona 1 z 20
L 36/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2007

Sprostowanie do decyzji nr 1/2006 (2006/1001/WE) Rady Stowarzyszenia UE-Bułgaria z dnia 31 maja 2006 r. dotyczącej poprawy zasad handlu przetworzonymi produktami rolnymi, określonych w Protokole 3 Układu Europejskiego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 409 z dnia 30 grudnia 2006 r.)

Decyzja nr 1/2006 otrzymuje brzmienie:

DECYZJA NR 1/2006 RADY STOWARZYSZENIA UE-BUŁGARIA z dnia 31 maja 2006 r. dotycząca poprawy zasad handlu przetworzonymi produktami rolnymi, określonych w Protokole 3 do Układu Europejskiego (2006/1001/WE)


RADA STOWARZYSZENIA,

uwzględniając Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony (1), w szczególności art. 1 ust. 2 Protokołu 3 do niego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

zgodnie z zarządzeniem Rady Ministrów Bułgarii nr 262 z dnia 27 września 2004 r., ostatnio zmienionym zarządzeniem nr 293 z dnia 2 listopada 2004 r.

(5)

Protokół 3, zastąpiony Protokołem dostosowującym aspekty handlowe Układu Europejskiego (2), określa zasady handlu przetworzonymi produktami rolnymi między Wspólnotą i Bułgarią. Protokół 3 został ostatnio zmieniony decyzją nr 2/2002 Rady Stowarzyszenia WE-Bułgaria (3). Ostatnio wynegocjowano ułatwienia w handlu mające na celu ułatwienie konwergencji ekonomicznej w ramach przygotowań do przystąpienia oraz określenie koncesji w formie pełnej liberalizacji handlu niektórymi przetworzonymi produktami rolnymi, a w przypadku innych towarów w formie obniżonych stawek celnych lub kontyngentów taryfowych. Na mocy art. 1 ust. 2 Protokołu 3 Rada Stowarzyszenia decyduje o wszelkich zmianach stawek celnych określonych w załącznikach I i II do Protokołu oraz o zwiększeniu lub zniesieniu kontyngentów taryfowych. Obowiązujące stawki celne mogą być obniżane w odpowiedzi na obniżki wynikające z wzajemnych koncesji dotyczących przetworzonych produktów rolnych. W przypadku przywozu niektórych towarów nie powinny być stosowane opłaty celne. W przypadku niektórych innych towarów należy otworzyć kontyngenty taryfowe; kontyngenty te należy zmniejszyć o ilości towarów objętych kontyngentami taryfowymi od dnia 1 października 2004 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1676/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie przyjęcia środków autonomicznych i przejściowych dotyczących przywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii oraz wywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych do Bułgarii (4) oraz

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 358 z 31.12.1994, str. 3. 112 z 29.4.1999, str. 3. 18 z 23.1.2003, str. 23. 301 z 28.9.2004, str. 1.

W odniesieniu do przetworzonych produktów rolnych nie powinny być przyznawane refundacje wywozowe na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (5). W odniesieniu do wywożonych do Wspólnoty przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii nie powinny być przyznawane refundacje wywozowe,

(2)

(6)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(3)

Artykuł 1 Od dnia 1 października 2004 r. stawki celne określone w załączniku I mają zastosowanie do przywozu do Wspólnoty towarów pochodzących z Bułgarii, wymienionych w tym załączniku. Od dnia 1 października 2004 r. stawki celne określone w załączniku II mają zastosowanie do wywozu do Bułgarii towarów pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w tym załączniku. Artykuł 2 Przetworzone produkty rolne niewymienione w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, pochodzące ze Wspólnoty i wywożone do Bułgarii, nie kwalifikują się do refundacji wywozowych przyznawanych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1043/2005.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 36 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 66 z 20078.2.2007

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2006/1002/WPZiB z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego wspólne działanie 2001/554/WPZiB w sprawie ustanowienia Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L36 - 31 z 20078.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1968/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007–2010) (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L36 - 6 z 20078.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1626/94 (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L36 - 3 z 20078.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L36 - 1 z 20078.2.2007

  Ainformacja dla czytelników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.