Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 36 POZ 66

Tytuł:

Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2006/1002/WPZiB z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego wspólne działanie 2001/554/WPZiB w sprawie ustanowienia Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 36 POZ 66

Strona 1 z 2
L 36/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2007

Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2006/1002/WPZiB z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego wspólne działanie 2001/554/WPZiB w sprawie ustanowienia Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 409 z dnia 30 grudnia 2006 r.)

Wspólne działanie 2006/1002/WPZiB otrzymuje brzmienie:

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/1002/WPZIB z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające wspólne działanie 2001/554/WPZiB w sprawie ustanowienia Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

rozpowszechnia się na jak najszerszą skalę, z wyjątkiem informacji niejawnych, do których zastosowanie mają przepisy Rady dotyczące bezpieczeństwa określone w decyzji 2001/264/WE (*). (*) Dz.U. L 101 z 11.4.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/952/WE (Dz.U. L 346 z 29.12.2005, str. 18).”;

W dniu 20 lipca 2001 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2001/554/WPZiB w sprawie ustanowienia Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (IUESB) (1). 2) W dniu 28 lipca 2006 r. Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel, zgodnie z art. 19 wspomnianego wspólnego działania, przedstawił sprawozdanie z realizacji wspólnego działania w związku z jego ewentualnym przeglądem. W dniu 22 września 2006 r., wypełniając swe zadanie sprawowania nadzoru politycznego nad działaniami Instytutu, Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPB) przyjął do wiadomości to sprawozdanie oraz zalecił, by Rada zmieniła wspólne działanie stosownie do treści sprawozdania. Wspólne działanie 2001/554/WPZiB powinno zostać odpowiednio zmienione,

artykuł 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Decyzje zarządu podejmowane są w drodze głosowania przedstawicieli państw członkowskich przy uzyskaniu kwalifikowanej większości; głosy ważone są zgodnie z art. 23 ust. 2 akapit trzeci Traktatu, bez uszczerbku dla art. 12 ust. 2 niniejszego wspólnego działania. Zarząd przyjmuje swój regulamin.”;

(2)

(3)

3)

w art. 6 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Po przyjęciu budżetu rocznego jednomyślną decyzją przedstawicieli państw członkowskich, jeżeli postanowi tak zarząd, uwzględniając konsekwencje finansowe, dyrektor może być wspierany przez zastępcę dyrektora, w szczególności w wykonywaniu zadań Instytutu zgodnie z art. 2. Dyrektor mianuje swojego zastępcę po zatwierdzeniu przez zarząd. Zastępca dyrektora jest mianowany na okres trzech lat, z możliwością jednorazowego przedłużenia mandatu na okres kolejnych trzech lat.”;

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2001/554/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 Zadania Instytut przyczynia się do rozwoju WPZiB, w szczególności EPBiO, zgodnie z europejską strategią bezpieczeństwa. W tym celu prowadzi badania naukowe i dokonuje analiz kierunków polityki, organizuje seminaria oraz prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne w tej dziedzinie. Działalność Instytutu między innymi przyczynia się do pogłębiania dialogu transatlantyckiego. Obejmuje ona system wymiany z innymi instytutami badawczymi oraz zespołami ekspertów zarówno na terytorium Unii Europejskiej, jak i poza nim. Wyniki pracy Instytutu

(1) Dz.U. L 200 z 25.7.2001, str. 1.

4)

artykuł 7 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 7 Personel 1. Personel Instytutu, składający się z naukowców i pracowników administracyjnych, posiada status personelu kontraktowego i jest rekrutowany spośród obywateli państw członkowskich. 2. Naukowcy Instytutu oraz zastępca dyrektora przyjmowani są na podstawie kompetencji i wiedzy naukowej dotyczącej WPZiB i, w szczególności, EPBiO w drodze sprawiedliwych i przejrzystych procedur konkursowych.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 36 POZ 66 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 34 z 20078.2.2007

  Sprostowanie do decyzji nr 1/2006 (2006/1001/WE) Rady Stowarzyszenia UE-Bułgaria z dnia 31 maja 2006 r. dotyczącej poprawy zasad handlu przetworzonymi produktami rolnymi, określonych w Protokole 3 Układu Europejskiego (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L36 - 31 z 20078.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1968/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007–2010) (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L36 - 6 z 20078.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1626/94 (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L36 - 3 z 20078.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji (  Dz. U. L 409 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L36 - 1 z 20078.2.2007

  Ainformacja dla czytelników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.