Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 37 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 ustanawiające środki przejściowe w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru

Data ogłoszenia:2007-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 37 POZ 3

9.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 37/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 119/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 ustanawiające środki przejściowe w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 44 lit. a),


a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 493/2006 (2) przewidziane zostały pewne szczególne środki przejściowe, mające zastosowanie do roku gospodarczego 2006/2007, pierwszego roku gospodarczego, w którym wdrażana jest reforma wspólnej organizacji rynku w sektorze cukru.

ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 318/2006. Reforma sektora została w pełni wdrożona dopiero pod koniec czerwca 2006 r., co było przyczyną niepewności w sektorze, która w znacznej mierze utrudniła zawieranie umów dostaw na rok gospodarczy 2006/2007. Umowy tego rodzaju należy, w praktyce, przewidzieć jeszcze przed wysiewem buraków, czyli przed marcem roku poprzedniego. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny umożliwić większą elastyczność w zarządzaniu produkcją pozakwotową i zapewnić dostawy cukru dla przemysłu chemicznego na warunkach cenowych odpowiadających cenie na rynkach światowych. Należy zezwolić producentowi na zastąpienie ilości cukru przemysłowego cukrem produkowanym w ramach kwot. Jednakże możliwość ta może zostać przyznana jedynie pod warunkiem, że w sposób właściwy zagwarantowane zostaną dodatkowe kontrole ilości produktu dostarczonego i faktycznie użytego przez przemysł. Decyzję o przyznaniu tej możliwości należy zatem pozostawić do uznania właściwych organów państw członkowskich.

(4)

(2)

Sytuacja na rynku wspólnotowym w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007 charakteryzuje się brakiem równowagi pomiędzy rynkiem cukru kwotowego a rynkiem cukru pozakwotowego. Podczas gdy istnieje ryzyko, że nadwyżka cukru kwotowego powiększy się, ilości cukru pozakwotowego pozostającego do dyspozycji, przeznaczonego dla przemysłu chemicznego, mogłyby okazać się niewystarczające w drugiej połowie roku gospodarczego 2006/2007, biorąc pod uwagę produkowane ilości, zapasy oraz zwiększenie popytu na surowce do produkcji bioetanolu.

W odniesieniu do ilości dostarczonych w ramach środków przejściowych ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu należy stosować przepisy dotyczące dostaw i użycia cukru przemysłowego wprowadzone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 967/2006 ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru (3).

(5)

Należy zatem nr 493/2006.

zmienić

rozporządzenie

(WE)

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

(3)

Należy zatem przewidzieć szczególne środki przejściowe ograniczone do roku gospodarczego 2006/2007, w celu przywrócenia równowagi pomiędzy rynkiem cukru kwotowego a rynkiem cukru pozakwotowego oraz ułatwienia przejścia, w sektorze przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, ze starego systemu dostaw cukru produkowanego w ramach kwot, obowiązującego w trakcie roku gospodarczego 2005/2006, na nowy system dostaw cukru produkowanego poza kwotami,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 493/2006 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

(3) Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 22. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52).

(1)

Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2011/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 89 z 28.3.2006, str. 11. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1542/2006 (Dz.U. L 283 z 14.10.2006, str. 24).

L 37/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2007

„Artykuł 3a Użycie cukru kwotowego 1. W odniesieniu do dostaw cukru przemysłowego, które mają być zrealizowane do dnia 30 września 2007 r. w ramach umów określonych w art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 967/2006 (*), właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić, na wniosek producenta, by ilość cukru, który wyprodukował on w ramach kwot, w tym cukier wycofany na mocy art. 3 niniejszego rozporządzenia, została dostarczona zamiast cukru przemysłowego wyprodukowanego poza kwotami. 2. Ilości cukru dostarczone zgodnie z ust. 1 księgowane są jako surowiec przemysłowy, dostarczony przetwórcy jak

określono w art. 4 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia (WE) nr 967/2006, w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008. 3. Informacje przewidziane w art. 8 i 10 rozporządzenia (WE) nr 967/2006 wskazują oddzielnie ilość dostarczoną zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu. ___________ (*) Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 22.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 37 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L37 - 10 z 20079.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 109/2007 z dnia 5 lutego 2007 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie soli sodowej monenzyny (Coxidin) jako dodatku do pasz (  Dz.U. L 31 z 6.2.2007)

 • Dz. U. L37 - 9 z 20079.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 123/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L37 - 8 z 20079.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 122/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L37 - 7 z 20079.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 121/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L37 - 5 z 20079.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 120/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L37 - 1 z 20079.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 118/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.