Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 38 POZ 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie przyznania Niderlandom i Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych trzech dni połowowych za zwiększenie obecności obserwatorów zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 51/2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 365)

Data ogłoszenia:2007-02-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 38 POZ 4

L 38/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.2.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie przyznania Niderlandom i Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych trzech dni połowowych za zwiększenie obecności obserwatorów zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 51/2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 365)


(Jedynie teksty w językach niderlandzkim i angielskim są autentyczne)

(2007/88/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności pkt 11 załącznika IIA, po zasięgnięciu opinii Komitetu i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa, Naukowo-Technicznego

(3)

4 na podstawie programu zwiększenia obecności obserwatorów uzgodnionego w porozumieniu z naukowcami i przemysłem rybołówstwa. Niderlandy i Zjednoczone Królestwo przedłożyły taki program zwiększenia obecności obserwatorów uzgodniony w porozumieniu z naukowcami i przemysłem rybołówstwa. Ze względu na przedłożone programy Niderlandom i Zjednoczonemu Królestwu należy przyznać dodatkowe trzy dni przebywania na morzu w okresie od dnia 1 lutego 2006 r. do dnia 31 stycznia 2007 r. w odniesieniu do statków uczestniczących w przedłożonych programach zwiększenia obecności obserwatorów. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Punkt 8.2 załącznika IIA do rozporządzenia (WE) nr 51/2006 określa maksymalną liczbę dni w roku, w ciągu których statek wspólnotowy może przebywać na danym obszarze, zgodnie z definicją w pkt 2 tego załącznika, posiadając na pokładzie jedno z narzędzi połowowych, o których mowa w pkt 4 tego załącznika. Punkt 11 załącznika IIA pozwala Komisji na przyznanie dodatkowych trzech dni połowowych, w ciągu których statek może przebywać na obszarze, posiadając na pokładzie dowolne z narzędzi połowowych określonych w pkt

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(2)

(1) Dz.U. L 16 z 20.1.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2017/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 44).

Maksymalna liczba dni, określona w pkt 8.2 załącznika IIA do rozporządzenia (WE) nr 51/2006 dla statków posiadających na pokładzie dowolne z narzędzi określonych w pkt 4 tego załącznika IIA, zostaje zwiększona o trzy dni w przypadku statków pływających pod banderą Niderlandów lub Zjednoczonego Królestwa i uczestniczących w przedłożonych programach zwiększenia obecności obserwatorów określonych w pkt 11.1 tego załącznika.

10.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/5

Artykuł 2 1. Siedem dni po opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Niderlandy i Zjednoczone Królestwo przedkładają Komisji wyczerpujący wykaz statków wybranych w celu pobierania próbek związan z przedłożonymi programami zwiększenia obecności obserwatorów. 2. Dodatkowe dni zgodnie z art. 1 zostaną przyznane wyłącznie statkom, które wybrano do planów pobierania próbek i które uczestniczyły do końca w przedłożonych programach zwiększenia obecności obserwatorów przewidzianych na 2006 r. Artykuł 3 Dwa miesiące po zakończeniu przedłożonych programów zwiększenia obecności obserwatorów na 2006 r. Niderlandy

i Zjednoczone Królestwo przedstawiają Komisji sprawozdanie z wyników programów odnośnie do objętych nimi gatunków i obszarów. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 38 POZ 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L38 - 3 z 200710.2.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 125/2007 z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

  • Dz. U. L38 - 1 z 200710.2.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2007 z dnia 9 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.