Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 39 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 105/2007 a dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)

Data ogłoszenia:2007-02-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 39 POZ 1

Strona 1 z 10
10.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 39/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 105/2007 a dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)


Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1059/2003.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (1), w szczególności jego art. 5 ust. 4,

Środki realizacji przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 ustanawia ramy prawne klasyfikacji regionalnej w celu umożliwienia zbierania, opracowania i rozpowszechniania zharmonizowanych statystyk regionalnych we Wspólnocie.

Artykuł 1 Załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 wymieniono jednostki terytorialne do wykorzystania w celach statystycznych.

(3)

Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 zmiany w klasyfikacji NUTS przyjmuje się w drugiej połowie roku kalendarzowego nie częściej niż co trzy lata.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie stosuje się, w odniesieniu do przekazywania do Komisji (Eurostat), od dnia 1 stycznia 2008 r.

(4)

Zgodnie z informacjami przedstawionymi Komisji w niektórych państwach członkowskich zmianie uległ podział administracyjny.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwadzieścia dni po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

( ) Dz.U. L 154 z 21.6.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1888/2005 (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, str. 1).

1

L 39/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.2.2007

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lutego 2007 r. W imieniu Komisji Joaquín ALMUNIA Członek Komisji

10.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

L 39/3

„ZAŁĄCZNIK I Klasyfikacja NUTS (kod – nazwa)

BELGIQUE-BELGIË

Kod NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3

BE BE1 BE10 BE100 BE2 BE21 BE211 BE212 BE213 BE22 BE221 BE222 BE223 BE23 BE231 BE232 BE233 BE234 BE235 BE236 BE24 BE241 BE242 BE25 BE251 BE252 BE253 BE254 BE255 BE256 BE257 BE258 BE3 BE31 BE310 BE32 BE321 BE322 BE323 BE324 BE325 BE326 BE327 BE33 BE331

RÉGION DE BRUXELLESCAPITALE/BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest Arr. (1) de Bruxelles-Capitale/Arr. van Brussel-Hoofdstad VLAAMS GEWEST Prov. (2) Antwerpen Arr. Antwerpen Arr. Mechelen Arr. Turnhout Prov. Limburg (B) Arr. Hasselt Arr. Maaseik Arr. Tongeren Prov. Oost-Vlaanderen Arr. Arr. Arr. Arr. Arr. Arr. Prov. Vlaams-Brabant Arr. Halle-Vilvoorde Arr. Leuven Prov. West-Vlaanderen Arr. Arr. Arr. Arr. Arr. Arr. Arr. Arr. RÉGION WALLONNE Prov. Brabant Wallon Arr. Nivelles Prov. Hainaut Arr. Arr. Arr. Arr. Arr. Arr. Arr. Prov. Liège Arr. Huy Ath Charleroi Mons Mouscron Soignies Thuin Tournai Brugge Diksmuide Ieper Kortrijk Oostende Roeselare Tielt Veurne Aalst Dendermonde Eeklo Gent Oudenaarde Sint-Niklaas

L 39/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.2.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 39 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.