Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 40 POZ 110

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji Rady 2006/1004/WE z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia dwustronnych umów między, odpowiednio, Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii oraz Rumunią, ustanawiających procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz przepisów dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (  Dz. U. L 410 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 40 POZ 110

L 40/110

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.2.2007

Sprostowanie do decyzji Rady 2006/1004/WE z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia dwustronnych umów między, odpowiednio, Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii oraz Rumunią, ustanawiających procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz przepisów dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 410 z dnia 30 grudnia 2006 r.)


Decyzja 2006/1004/WE otrzymuje brzmienie:

DECYZJA RADY z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia dwustronnych umów między, odpowiednio, Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii oraz Rumunią, ustanawiających procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz przepisów dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (2006/1004/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz przepisów dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego. Tekst umów wraz z załącznikami jest dołączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umów, aby stały się wiążące dla Wspólnoty, oraz do przekazania w imieniu Wspólnoty noty przewidzianej w art. 16 umów (1). Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2006 r. Artykuł 1 W imieniu Rady J. KORKEAOJA Przewodniczący

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności art. 133 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, iż dobiegły końca negocjacje nad dwustronnymi umowami między, odpowiednio, Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii oraz Rumunią, ustanawiającymi procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz przepisów dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego, które to umowy powinny zostać zatwierdzone,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty umowy dwustronne między, odpowiednio, Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii oraz Rumunią, ustanawiające procedurę

(1) Data wejścia w życie umów zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 40 POZ 110 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L40 - 3 z 200712.2.2007

    Sprostowanie do decyzji nr 2/2006 (2006/1003/WE) Rady Stowarzyszenia UE-Bułgaria z dnia 1 listopada 2006 r. zmieniającej Protokół 4 do Układu Europejskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (  Dz. U. L 410 z 30.12.2006)

  • Dz. U. L40 - 1 z 200712.2.2007

    Informacja dla czytelników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.