Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 40 POZ 3

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji nr 2/2006 (2006/1003/WE) Rady Stowarzyszenia UE-Bułgaria z dnia 1 listopada 2006 r. zmieniającej Protokół 4 do Układu Europejskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (  Dz. U. L 410 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 40 POZ 3

12.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/3

SPROSTOWANIA

Sprostowanie do decyzji nr 2/2006 (2006/1003/WE) Rady Stowarzyszenia UE-Bułgaria z dnia 1 listopada 2006 r. zmieniającej Protokół 4 do Układu Europejskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 410 z dnia 30 grudnia 2006 r.)

Decyzja nr 2/2006 otrzymuje brzmienie:

DECYZJA NR 2/2006 RADY STOWARZYSZENIA UE-BUŁGARIA z dnia 1 listopada 2006 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Europejskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (2006/1003/WE)


RADA STOWARZYSZENIA,

konieczne jest wprowadzenie nowych przepisów dotyczących potwierdzania pochodzenia.

uwzględniając Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bułgarią, z drugiej strony (1), zwany dalej „Umową”, podpisany w Brukseli dnia 8 marca 1993 r., w szczególności art. 38 jego Protokołu 4,

(4)

Towary będące przedmiotem tranzytu lub składowane w dniu, w którym zaczyna obowiązywać niniejsza decyzja, powinny zostać objęte przepisami przejściowymi umożliwiającymi im korzystanie z rozszerzonego systemu kumulacji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół 4 do Umowy przewiduje kumulację pochodzenia pomiędzy Wspólnotą a Bułgarią, Islandią, Norwegią, Rumunią, Szwajcarią (oraz Liechtensteinem) i Turcją.

(5)

Uzasadnienie wykluczenia produktów rolnych pochodzących z Turcji w systemu kumulacji jest już nieważne.

(2)

Rozszerzenie systemu kumulacji jest pożądane, bowiem umożliwia stosowanie materiałów pochodzących ze Wspólnoty, Bułgarii, Rumunii, Islandii, Norwegii, Szwajcarii (oraz Liechtensteinu), Wysp Owczych, Turcji lub z jakiegokolwiek innego kraju będącego stroną partnerstwa eurośródziemnomorskiego, na podstawie Deklaracji barcelońskiej przyjętej na Konferencji eurośródziemnomorskiej, która odbyła się w dniach 27–28 listopada 1995 r. (2), w celu wspierania handlu i propagowania integracji regionalnej.

(6)

Wspólna deklaracja dotycząca dokonania oceny zmian w zasadach pochodzenia w wyniku modyfikacji Systemu Zharmonizowanego mogła być stosowana do dnia 31 grudnia 2004 r. i tym samym, po upływie tej daty, nie musi być zachowana w protokole.

(7)

W celu skorygowania nieprawidłowości w poszczególnych wersjach językowych tekstu i rozbieżności pomiędzy nimi wymagane są pewne zmiany natury technicznej.

(3)

Do celów wdrożenia rozszerzonego systemu kumulacji wyłącznie pomiędzy krajami, które spełniły niezbędne warunki, oraz aby uniknąć przypadków obchodzenia ceł,

(8)

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.1994, str. 3. (2) Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Syria, Tunezja, Zachodni Brzeg i Strefa Gazy.

Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Układu oraz w celu ułatwienia prac użytkowników i organów administracji celnej niezbędne jest zatem włączenie do nowego tekstu protokołu wszystkich wymienionych przepisów,

L 40/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.2.2007

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Niniejszą decyzję stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu jej przyjęcia. Artykuł 1 Sporządzono w Brukseli, dnia 1 listopada 2006 r. W imieniu Rady Stowarzyszenia I. KALFIN Przewodniczący

Protokół 4 do Umowy dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej zastępuje się tekstem załączonym do niniejszej decyzji wraz z odpowiednimi wspólnymi deklaracjami. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 40 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L40 - 110 z 200712.2.2007

    Sprostowanie do decyzji Rady 2006/1004/WE z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia dwustronnych umów między, odpowiednio, Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii oraz Rumunią, ustanawiających procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz przepisów dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (  Dz. U. L 410 z 30.12.2006)

  • Dz. U. L40 - 1 z 200712.2.2007

    Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.