Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 41 POZ 11 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Rady 2007/91/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/197/WPZiB ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne (ATHENA)

Data ogłoszenia:2007-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 41 POZ 11 - Strona 3

Strona 3 z 4

18) w art. 38 ust. 8 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

c) w ust. 4 lit. d) otrzymuje brzmienie: „d) sprawdzają w trakcie roku budżetowego oraz ex post, poprzez przeprowadzanie kontroli na miejscu oraz kontroli dokumentacji, czy wydatki finansowane lub wstępnie finansowane przez mechanizm ATHENA zostały zrealizowane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami oraz zasadami należytego zarządzania finansami, czyli zgodnie z zasadami gospodarności, efektywności i skuteczności, a także czy kontrole wewnętrzne są odpowiednie.”;


„8. Do dnia 31 marca każdego roku każde państwo członkowskie uczestniczące w operacji dobrowolnie dostarcza zarządcy, w stosownych przypadkach poprzez dowódcę operacji, informacje dotyczące kosztów dodatkowych, jakie poniosło w związku z operacją podczas poprzedniego roku obrachunkowego.”;

19) skreśla się art. 41;

20) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

d) w ust. 4 akapit drugi zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Co roku kolegium biegłych rewidentów wybiera przewodniczącego spośród swoich członków lub przedłuża mandat aktualnemu przewodniczącemu.”;

a) skreśla się punkty „1. Koszty kontroli” oraz „4. Koszty bankowe”;

b) dodaje się następujący akapit:

17) art. 38 ust. 1 i 2 zastępuje się następującymi ustępami: „1. Do dnia 31 marca przypadającego po zakończeniu każdego roku obrachunkowego, lub w terminie czterech miesięcy od zakończenia operacji, którą dowodzi, w zależności od tego, który z tych terminów jest wcześniejszy, każdy dowódca operacji przedstawia głównemu księgowemu ATHENY informacje niezbędne do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego dla kosztów wspólnych, rocznego sprawozdania finansowego dla wydatków wstępnie finansowanych i zwróconych zgodnie z art. 27 oraz rocznego sprawozdania z działalności.

„Ogólna część budżetu rocznego obejmuje ponadto środki, w razie potrzeby, na pokrycie następujących wspólnych kosztów operacji, w których finansowanie mają wkład uczestniczące państwa członkowskie:

1) koszty bankowe;

2) koszty kontroli;

3) wspólne koszty związane z przygotowawczą fazą operacji określone w załączniku II.”;

L 41/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2007

21) w załączniku III, część III-A, wprowadza się następujące zmiany: a) punkty 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Koszty dodatkowe poniesione na udzielenie wsparcia siłom zbrojnym jako całości: Określone poniżej koszty są kosztami ponoszonymi w wyniku rozmieszczenia sił zbrojnych na swoich pozycjach: a) prace związane z rozmieszczeniem/infrastrukturą: wydatki, których poniesienie jest bezwzględnie konieczne dla wypełnienia przez siły zbrojne ich misji (wspólnie użytkowane lotnisko, linie kolejowe, porty, drogi, w tym punkty wysadzenia sił zbrojnych i rejony ześrodkowania wojsk; dostawy energii elektrycznej i wody, statyczna ochrona sił zbrojnych, obiekty magazynowe, parkingi; wsparcie inżynieryjne); szczególne znaki identyfikacyjne, dowody tożsamości »Unia Europejska«, plakietki, medale, flagi w kolorach Unii Europejskiej lub inne znaki identyfikacyjne sił zbrojnych lub kwatery głównej (z wyjątkiem odzieży, hełmów lub mundurów); koszt ewakuacji medycznej (Medevac).

b) oznakowanie identyfikacyjne:

c) służby medyczne:

3. Koszty dodatkowe poniesione przez Unię Europejską na skutek wykorzystania wspólnych środków i zdolności NATO udostępnionych dla operacji prowadzonej pod kierunkiem UE. Obciążające Unię Europejską koszty zastosowania, w jednej z jej operacji wojskowych, uzgodnień między UE i NATO, dotyczących przekazania, monitorowania i zwrotu lub wycofania wspólnych środków i zdolności NATO udostępnionych dla operacji prowadzonej pod kierunkiem UE. Zwroty kosztów dokonywane przez NATO na rzecz UE.”; b) dodaje się następujący punkt: „4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 41 POZ 11 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L41 - 21 z 200713.2.2007

  Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie protokołu sporządzonego na podstawie art. 43 ust. 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji

 • Dz. U. L41 - 19 z 200713.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/94/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko Rady 2002/960/WPZiB dotyczące środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

 • Dz. U. L41 - 17 z 200713.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/93/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające i odnawiające wspólne stanowisko 2004/137/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

 • Dz. U. L41 - 16 z 200713.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/92/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L41 - 10 z 200713.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/513/WE w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w paśmie częstotliwości 5 GHz celem wdrożenia Bezprzewodowych Systemów Dostępowych, włączając Lokalne Sieci Radiowe (WAS/RLAN) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 269) (1)

 • Dz. U. L41 - 8 z 200713.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków oraz czterech zastępców członków z Niderlandów

 • Dz. U. L41 - 6 z 200713.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 580/2004 ustalające procedurę przetargową dla refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych przetworów mlecznych oraz rozporządzenie (WE) nr 581/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła

 • Dz. U. L41 - 3 z 200713.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2007 z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L41 - 1 z 200713.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.