Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 41 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Rady 2007/91/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/197/WPZiB ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne (ATHENA)

Data ogłoszenia:2007-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 41 POZ 11

Strona 1 z 4
13.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/11

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2007/91/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/197/WPZiB ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne (ATHENA)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

2) artykuł 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Niniejszym ustanawia się mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji.”; 3) artykuł 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Sekretarz Generalny Rady, po powiadomieniu Specjalnego Komitetu, mianuje zarządcę i co najmniej jednego zastępcę zarządcy na okres trzech lat.”; 4) w art. 10 ust. 5 skreśla się zdanie drugie; 5) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:


„ROZDZIAŁ 3 POROZUMIENIA ADMINISTRACYJNE Z PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, INSTYTUCJAMI UE, PAŃSTWAMI TRZECIMI I ORGANIZACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI”;

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 13 ust. 3 i art. 28 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 23 lutego 2004 r. Rada przyjęła decyzję 2004/197/WPZiB (1). Artykuł 42 decyzji 2004/197/WPZiB przewiduje, że decyzja ta, łącznie z załącznikami do niej, jest poddawana przeglądowi po każdej operacji, a przynajmniej co 18 miesięcy. Rada w każdym indywidualnym przypadku podejmuje decyzję, czy dana operacja ma wpływ na kwestie wojskowe lub obronne, w rozumieniu art. 28 ust. 3 Traktatu,

(2)

(3)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W decyzji Rady 2004/197/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 dodaje się, co następuje: „c) »operacje« oznaczają operacje UE mające wpływ na kwestie wojskowe lub obronne; d) »wojskowe działania wspierające« oznaczają operacje UE lub ich części, o których przeprowadzeniu zadecydowała Rada w ramach wsparcia udzielanego państwu trzeciemu lub organizacji trzeciej; operacje te mają wpływ na kwestie wojskowe lub obronne, ale nie są prowadzone pod zwierzchnictwem kwatery głównej UE.”;

(1) Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 68. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/68/WPZiB (Dz.U. L 27 z 29.1.2005, str. 59).

6) w rozdziale 3 dodaje się następujące artykuły: „Artykuł 10a Porozumienia administracyjne z członkowskimi lub instytucjami UE państwami

1. W celu ułatwienia zamówień w ramach operacji na jak najkorzystniejszych warunkach mogą być negocjowane z państwami członkowskimi lub instytucjami UE porozumienia administracyjne. Porozumienia te są zawierane poprzez wymianę listów między ATHENĄ reprezentowaną przez dowódcę operacji lub, w przypadku braku dowódcy operacji, przez zarządcę, a właściwymi organami administracyjnymi zainteresowanych państw członkowskich lub instytucji UE. 2. Przed podpisaniem takiego porozumienia przeprowadzane są konsultacje ze Specjalnym Komitetem.

L 41/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2007

Artykuł 10b Porozumienia administracyjne z państwem trzecim lub organizacją międzynarodową 1. Porozumienie administracyjne może być negocjowane z państwem trzecim lub organizacją międzynarodową w szczególności w celu ułatwienia zamówień w teatrze działań operacji na jak najkorzystniejszych warunkach, biorąc pod uwagę ograniczenia operacyjne. Porozumienia te są zawierane poprzez wymianę listów między ATHENĄ reprezentowaną przez dowódcę operacji lub, w przypadku braku dowódcy operacji, przez zarządcę, a właściwymi organami administracyjnymi zainteresowanego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11) artykuł 23 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. Środki na płatności przewidziane w budżecie na pokrycie wspólnych kosztów poniesionych w trakcie przygotowania operacji lub w związku z nimi, które nie zostały pokryte przez dochody różne, są finansowane z wkładów uczestniczących państw członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 41 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L41 - 21 z 200713.2.2007

  Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie protokołu sporządzonego na podstawie art. 43 ust. 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji

 • Dz. U. L41 - 19 z 200713.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/94/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko Rady 2002/960/WPZiB dotyczące środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

 • Dz. U. L41 - 17 z 200713.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/93/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające i odnawiające wspólne stanowisko 2004/137/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

 • Dz. U. L41 - 16 z 200713.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/92/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L41 - 10 z 200713.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/513/WE w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w paśmie częstotliwości 5 GHz celem wdrożenia Bezprzewodowych Systemów Dostępowych, włączając Lokalne Sieci Radiowe (WAS/RLAN) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 269) (1)

 • Dz. U. L41 - 8 z 200713.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków oraz czterech zastępców członków z Niderlandów

 • Dz. U. L41 - 6 z 200713.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 580/2004 ustalające procedurę przetargową dla refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych przetworów mlecznych oraz rozporządzenie (WE) nr 581/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła

 • Dz. U. L41 - 3 z 200713.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2007 z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L41 - 1 z 200713.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.