Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 41 POZ 19

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2007/94/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko Rady 2002/960/WPZiB dotyczące środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

Data ogłoszenia:2007-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 41 POZ 19

13.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/19

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2007/94/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko Rady 2002/960/WPZiB dotyczące środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Postępując zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) 733 (1992), 1356 (2001) oraz 1425 (2002) dotyczącymi objęcia Somalii embargiem na broń, w dniu 10 grudnia 2002 r., Rada przyjęła wspólne stanowisko 2002/960/WPZiB (1) dotyczące środków ograniczających w odniesieniu do Somalii. W dniu 6 grudnia 2006 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję RB ONZ 1725 (2006) przewidującą dodatkowe zwolnienie ze środków ograniczających nałożonych na mocy pkt 5 rezolucji RB ONZ 733 (1992) i określonych bardziej szczegółowo w pkt 1 i 2 rezolucji RB ONZ 1425 (2002), które to zwolnienie obejmuje dostawy broni i sprzętu wojskowego oraz szkolenia i pomoc techniczną, służące wyłącznie wsparciu misji, o której mowa w pkt 3 rezolucji RB ONZ 1725 (2006) lub przeznaczone do wykorzystania przez tę misję. Środki nałożone wspólnym stanowiskiem 2002/960/WPZiB należy zatem zmienić w celu zapewnienia skuteczności rezolucji RB ONZ 1725 (2006). Wspólnota powinna podjąć działania w celu wdrożenia niektórych środków,


(2)

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 Artykuł 1 ust. 3 wspólnego stanowiska 2002/960/WPZiB otrzymuje brzmienie:

„3.

Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania do:

a) dostaw ani sprzedaży broni i podobnych materiałów wszystkich rodzajów oraz do bezpośredniego lub pośredniego zapewniania doradztwa technicznego, pomocy finansowej i innej oraz szkoleń związanych z działaniami wojskowymi służących wyłącznie wsparciu misji przewidzianej w pkt 3 rezolucji RB ONZ 1725 (2006) lub przeznaczonych do wykorzystania przez tę misję; b) dostaw nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego, przeznaczonego wyłącznie do użytku w celach humanitarnych lub ochronnych, ani do dostaw materiałów przeznaczonych do wykorzystania w programach rozwoju instytucjonalnego przygotowanych przez Unię, Wspólnotę lub państwa członkowskie, w tym w programach z dziedziny bezpieczeństwa, prowadzonych w ramach procesu pokojowego i procesu pojednania oraz zatwierdzonych uprzednio przez komitet ustanowiony na mocy pkt 11 rezolucji RB ONZ 751 (1992), ani nie mają zastosowania do odzieży ochronnej, w tym kamizelek przeciwodłamkowych i hełmów wojskowych, przywożonej na określony czas do Somalii wyłącznie na własny użytek przez pracowników Organizacji Narodów Zjednoczonych, przedstawicieli mediów i pracowników zajmujących się pomocą humanitarną i rozwojem oraz związanego z nimi personelu.”.

(1) Dz.U. L 334 z 11.12.2002, str. 1.

L 41/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2007

Artykuł 2 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lutego 2007 r. W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 41 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L41 - 21 z 200713.2.2007

  Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie protokołu sporządzonego na podstawie art. 43 ust. 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji

 • Dz. U. L41 - 17 z 200713.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/93/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające i odnawiające wspólne stanowisko 2004/137/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

 • Dz. U. L41 - 16 z 200713.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/92/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L41 - 11 z 200713.2.2007

  Decyzja Rady 2007/91/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/197/WPZiB ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne (ATHENA)

 • Dz. U. L41 - 10 z 200713.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/513/WE w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w paśmie częstotliwości 5 GHz celem wdrożenia Bezprzewodowych Systemów Dostępowych, włączając Lokalne Sieci Radiowe (WAS/RLAN) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 269) (1)

 • Dz. U. L41 - 8 z 200713.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków oraz czterech zastępców członków z Niderlandów

 • Dz. U. L41 - 6 z 200713.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 580/2004 ustalające procedurę przetargową dla refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych przetworów mlecznych oraz rozporządzenie (WE) nr 581/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła

 • Dz. U. L41 - 3 z 200713.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2007 z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L41 - 1 z 200713.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.