Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 41 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2007 z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

Data ogłoszenia:2007-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 41 POZ 3

13.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 127/2007 z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zgodnie z wymogami określonymi w rozdziałach II, III i V rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (1), w szczególności jego art. 19, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu utworzonego na mocy art. 22 rozporządzenia (WE) nr 2368/2002. Załącznik III powinien zostać odpowiednio zmieniony,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 19 rozporządzenia (WE) nr 2368/2002 wprowadza wykaz władz wspólnotowych w aktualizowanym przez Komisję załączniku III. Rumunia wyznaczyła władze wspólnotowe i poinformowała o tym Komisję. Komisja stwierdziła, że dostarczone dowody są wystarczające, by uznać, że zgłoszone władze są w stanie wypełniać swe zadania solidnie, na czas, skutecznie i w odpowiedni sposób,

Artykuł 1 Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 2368/2002 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 28. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2026/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 85).

L 41/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2007

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK III Wykaz właściwych władz w państwach członkowskich oraz ich zadań zgodnie z art. 2 i 19 BELGIA Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie, Service licence Italiëlei 124, bus 71 B-2000 Antwerpen Tel. (32-3) 206 94 70 Faks (32-3) 206 94 90 E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be W Belgii kontrola przywozu i wywozu surowca diamentowego, wymagana przez rozporządzenie (WE) nr 2368/2002, oraz obsługa celna odbywać się będzie tylko w: The Diamond Office, Hovenierstraat 22 B-2018 Antwerpen

REPUBLIKA CZESKA W Republice Czeskiej kontrola przywozu i wywozu surowca diamentowego, wymagana przez rozporządzenie (WE) nr 2368/2002, oraz obsługa celna odbywać się będzie tylko w: Generální ředitelství cel Budějovická 7 CZ-140 96 Praha 4 Česká republika Tel. (420) 261 33 38 41, (420) 261 33 38 59, mob. tel.: (420) 737 21 37 93 Faks (420) 261 33 38 70 E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

NIEMCY W Niemczech kontrola przywozu i wywozu surowca diamentowego, wymagana przez rozporządzenie (WE) nr 2368/2002, oraz obsługa celna obejmująca wydawanie świadectw wspólnotowych odbywać się będzie tylko w: Hauptzollamt Koblenz Zollamt Idar-Oberstein Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten Hauptstraße 197 D-55743 Idar-Oberstein Tel. (49-6781) 56 27-0 Faks (49-6781) 56 27-19 E-mail: zaio@hzako.bfinv.de Do celów art. 5 ust. 3, art. 6, 9, 10, 14 ust. 3, art. 15 i 17 powyższego rozporządzenia, odnoszących się w szczególności do obowiązku sprawozdawczego względem Komisji, właściwym organem w Niemczech jest: Oberfinanzdirektion Koblenz Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung Vorort Außenwirtschaftsrecht Postfach 10 07 64 D-67407 Neustadt/Weinstraße Tel. (49-6321) 89 43 49 Faks: (49-6321) 89 48 50 E-mail: poststelle@zabir.bfinv.de

13.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/5

RUMUNIA Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Direcția Metale Prețioase și Pietre Prețioase Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1 București, România, Cod poștal 010295 Tel. (40-21) 3184635 / 3129890 / 3121275 Faks (40-21) 3184635 / 3143462 www.anpc.ro ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Government Diamond Office Global Business Group Room W 3.111.B Foreign and Commonwealth Office King Charles Street London SW1A 2AH Tel. (44-207) 008 6903 Faks (44-207) 008 3905 GDO@gtnet.gov.uk”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 41 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L41 - 21 z 200713.2.2007

  Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie protokołu sporządzonego na podstawie art. 43 ust. 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji

 • Dz. U. L41 - 19 z 200713.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/94/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko Rady 2002/960/WPZiB dotyczące środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

 • Dz. U. L41 - 17 z 200713.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/93/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające i odnawiające wspólne stanowisko 2004/137/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

 • Dz. U. L41 - 16 z 200713.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/92/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L41 - 11 z 200713.2.2007

  Decyzja Rady 2007/91/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/197/WPZiB ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne (ATHENA)

 • Dz. U. L41 - 10 z 200713.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/513/WE w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w paśmie częstotliwości 5 GHz celem wdrożenia Bezprzewodowych Systemów Dostępowych, włączając Lokalne Sieci Radiowe (WAS/RLAN) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 269) (1)

 • Dz. U. L41 - 8 z 200713.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków oraz czterech zastępców członków z Niderlandów

 • Dz. U. L41 - 6 z 200713.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 580/2004 ustalające procedurę przetargową dla refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych przetworów mlecznych oraz rozporządzenie (WE) nr 581/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła

 • Dz. U. L41 - 1 z 200713.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.