Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 41 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków oraz czterech zastępców członków z Niderlandów

Data ogłoszenia:2007-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 41 POZ 8

L 41/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków oraz czterech zastępców członków z Niderlandów (2007/89/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263, Niniejszym mianuje się następujące osoby do Komitetu Regionów na okres pozostały do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r.:


uwzględniając wniosek rządu Niderlandów,

a) na stanowisko członków: — pana Cora LAMERSA (Cor LAMERS), burgemeester van Houten, na miejsce pana Fonsa HERTOGA,

a także mając na uwadze, co następuje: — pana Henka KOOLA (Henk KOOL), wethouder te Den Haag, na miejsce pana Pietera VAN WOENSELA;

(1)

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE (1) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r.

b) na stanowisko zastępców członków: — pana Lodewijka ASSCHERA (Lodewijk ASSCHER), wethouder te Amsterdam, na miejsce pani Laetitii GRIFFITH,

(2)

Dwa stanowiska członków Komitetu Regionów zwolniły się w wyniku wygaśnięcia mandatu pana Fonsa HERTOGA (Fons HERTOG) i rezygnacji pana Pietera VAN WOENSELA (Pieter VAN WOENSEL). Cztery stanowiska zastępców członków zwolniły się w wyniku wygaśnięcia mandatu pani Laetitii GRIFFITH (Laetitia GRIFFITH), rezygnacji pana Jamesa LIDTH DE JEUDE (James LIDTH DE JEUDE), wygaśnięcia mandatu pana Wima ZWAANA (Wim ZWAAN) i rezygnacji pana Alexandra SAKKERSA (Alexander SAKKERS),

— pana Rika DE LANGE (Rik DE LANGE), wethouder te Zutphen, na miejsce pana Jamesa LIDTH DE JEUDE, — panią Ellie FRANSSEN (Ellie FRANSSEN), wethouder te Voerendaal, na miejsce pana Wima ZWAANA, — panią Rindę DEN BESTEN (Rinda DEN BESTEN), wethouder te Utrecht, na miejsce pana Alexandra SAKKERSA.

(1) Dz.U. L 56 z 25.2.2006, str. 75.

13.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/9

Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lutego 2007 r. W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 41 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L41 - 21 z 200713.2.2007

  Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie protokołu sporządzonego na podstawie art. 43 ust. 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji

 • Dz. U. L41 - 19 z 200713.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/94/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko Rady 2002/960/WPZiB dotyczące środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

 • Dz. U. L41 - 17 z 200713.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/93/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające i odnawiające wspólne stanowisko 2004/137/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

 • Dz. U. L41 - 16 z 200713.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/92/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L41 - 11 z 200713.2.2007

  Decyzja Rady 2007/91/WPZiB z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/197/WPZiB ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne (ATHENA)

 • Dz. U. L41 - 10 z 200713.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/513/WE w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w paśmie częstotliwości 5 GHz celem wdrożenia Bezprzewodowych Systemów Dostępowych, włączając Lokalne Sieci Radiowe (WAS/RLAN) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 269) (1)

 • Dz. U. L41 - 6 z 200713.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 580/2004 ustalające procedurę przetargową dla refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych przetworów mlecznych oraz rozporządzenie (WE) nr 581/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła

 • Dz. U. L41 - 3 z 200713.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2007 z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L41 - 1 z 200713.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.