Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 42 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 131/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 w odniesieniu do ilości objętych stałymi przetargami na wywóz pszenicy zwyczajnej i jęczmienia znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych niektórych państw członkowskich

Data ogłoszenia:2007-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 42 POZ 3

Strona 1 z 3
14.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 131/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 w odniesieniu do ilości objętych stałymi przetargami na wywóz pszenicy zwyczajnej i jęczmienia znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych niektórych państw członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:


(4) (1)

Biorąc pod uwagę tę sytuację oraz w celu udostępnienia do odsprzedaży na rynku wewnętrznym ilości pszenicy zwyczajnej i jęczmienia obecnie zablokowanych z tytułu przetargów stałych w ramach rozporządzenia (WE) nr 990/2006, należy zmniejszyć ilości objęte wspomnianymi przetargami o 968 ton w przypadku Republiki Czeskiej, o 199 946 ton w przypadku Węgier i o 91 ton w przypadku Słowacji w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej oraz o 342 tony w przypadku Litwy, o 19 011 ton w przypadku Węgier i o 356 ton w przypadku Polski w odniesieniu do jęczmienia. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 990/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2006 (2) otworzyło stałe przetargi na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich. W odniesieniu do niektórych zbóż objętych przetargami podmioty gospodarcze nie złożyły od wielu tygodni ofert, z wyjątkiem niedawno złożonych ofert na bardzo małe ilości, co jest spowodowane w szczególności korzystniejszymi warunkami odsprzedaży na rynku wewnętrznym w ramach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1483/2006 dotyczącego otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich (3). Przypadki odsprzedaży na rynku wewnętrznym zdecydowanie nasiliły się w przedmiotowym okresie.

(5)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 990/2006 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 179 z 1.7.2006, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 37/2007 (Dz.U. L 11 z 18.1.2007, str. 3). (3) Dz.U. L 276 z 7.10.2006, str. 58. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 91/2007 (Dz.U. L 22 z 31.1.2007, str. 5).

L 42/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.2.2007

ZAŁACZNIK „ZAŁĄCZNIK I WYKAZ PRZETARGÓW

Ilości udostępnione do sprzedaży na rynkach zewnętrznych (w tonach) Pszenica zwyczajna Jęczmień Żyto

Państwo członkowskie

Agencja interwencyjna Nazwa, adres i inne dane kontaktowe

Belgique/België

0

0

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie-en Restitutiebureau Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82 B-1040 Bruxelles/Brussel Tél./Tel. (32-2) 287 24 78 Fax (32-2) 287 25 24 E-mail: webmaster@birb.be site web/website: www.birb.be State Fund Agriculture 136, Tzar Boris III Blvd. 1618, Sofia, Bulgaria Tél. (+359 2) 81 87 202 Fax (+359 2) 81 87 267 e-mail: dfz@dfz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 42 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 24 z 200714.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de España

 • Dz. U. L42 - 23 z 200714.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L42 - 22 z 200714.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 stycznia 2007 r. dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach Międzynarodowej Rady Kawy w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2001 r.

 • Dz. U. L42 - 21 z 200714.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomarańcze)

 • Dz. U. L42 - 19 z 200714.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 135/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L42 - 16 z 200714.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L42 - 13 z 200714.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 133/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 5 do 9 lutego 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L42 - 8 z 200714.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 132/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L42 - 1 z 200714.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 130/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.