Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 43 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1610/2006 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 327/98 i rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz wydanych dla transzy obejmującej lipiec 2006 r., w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz ryżu i ryżu łamanego

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 43 POZ 11

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 142/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1610/2006 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 327/98 i rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz wydanych dla transzy obejmującej lipiec 2006 r., w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz ryżu i ryżu łamanego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

odstępstwo od rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (5) oraz zwolnienie, indywidualnie dla każdego przypadku, zabezpieczenia złożonego przez podmioty gospodarcze po spełnieniu pewnych warunków.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV. 6 (1), w szczególności jego art. 1,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2), w szczególności jego art. 13 ust. 4,

Należy także zezwolić państwom członkowskim na zwrócenie odnośnym podmiotom gospodarczym pozwoleń na wywóz złożonych na poparcie wniosku o pozwolenie na przywóz, zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 327/98.

(4)

Należy zatem nr 1610/2006.

zmienić

rozporządzenie

(WE)

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

(1)

Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1610/2006 (3) ważność pozwoleń na przywóz ryżu łuskanego, bielonego lub częściowo bielonego wydanych dla transzy obejmującej lipiec 2006 r. niektórych kontyngentów na przywóz, otwartych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 327/1998 z dnia 10 lutego 1998 r. otwierającym niektóre kontyngenty celne na przywóz ryżu i ryżu łamanego oraz stanowiące o administrowaniu nimi (4), została, na wniosek odnośnych podmiotów gospodarczych, przedłużona do dnia 31 grudnia 2006 r. Stosowanie tych pozwoleń zostało również, w niektórych przypadkach, uproszczone w zakresie pochodzenia i kodu CN przywożonego ryżu.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1610/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się art. 2a w brzmieniu: „Artykuł 2a 1. W drodze odstępstwa od art. 35 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 państwa członkowskie mogą zwolnić, po indywidualnym rozpatrzeniu każdego przypadku, zabezpieczenie przewidziane w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 327/98 dotyczącego pozwoleń na przywóz określonych w art. 1 niniejszego rozporządzenia, które nie zostały wykorzystane przed upływem ich okresu ważności, pod warunkiem że:

(2)

Mimo wymienionych przepisów niektóre pozwolenia na przywóz nie mogły być wykorzystane w trakcie ich okresu ważności z powodu zakłóceń w przywozie ryżu do Wspólnoty, mianowicie z powodu obecności na rynku amerykańskim ryżu skażonego ryżem zmodyfikowanym genetycznie i wynikającego z tej sytuacji ryzyka zablokowania przywozu. Biorąc pod uwagę te szczególne okoliczności, należy umożliwić państwom członkowskim

(1) Dz.U L 146 z 20.6.1996, str. 1. (2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144 z 31.5.2006, str. 1). 3) Dz.U. L 299 z 28.10.2006, str. 11. ( (4) Dz.U. L 37 z 11.2.1998, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2019/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 48).

a) posiadacz pozwolenia na przywóz zwróci niewykorzystane pozwolenie lub pozwolenia na przywóz właściwym organom i wystąpi o zwrot związanego z nim(-i) zabezpieczenia;

(5) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52).

L 43/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2007

b) właściwe organy państw członkowskich są w posiadaniu wystarczających dowodów pozwalających im na stwierdzenie, że dany importer działał w dobrej wierze i dołożył wszelkich starań w celu wykorzystania pozwolenia lub pozwoleń na przywóz w trakcie ich okresu ważności.

2) w art. 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Do dnia 31 marca 2007 r. państwa członkowskie drogą elektroniczną przekazują Komisji następujące informacje dotyczące numeru niewykorzystanego pozwolenia lub niewykorzystanych pozwoleń na przywóz, w odniesieniu do których zwolniono zabezpieczenie zgodnie z art. 2a, oraz ilości (w tonach) odnośnych produktów w rozpisaniu na kody nomenklatury scalonej (kody CN).”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Oryginał pozwolenia na wywóz, który był dołączony do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz, zgodnie z art. 3 rozporządzenia 327/98, zwracany jest posiadaczowi pozwolenia na przywóz, w odniesieniu do którego zwolniono zabezpieczenie na mocy ust. 1 niniejszego artykułu.”;

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 43 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 42 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1876/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącego tymczasowego i stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (  Dz.U. L 360 z 19.12.2006)

 • Dz. U. L43 - 40 z 200715.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 416) (1)

 • Dz. U. L43 - 37 z 200715.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Belgii w celu realizacji jej programu wzmocnienia w 2007 r. infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 414)

 • Dz. U. L43 - 35 z 200715.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/692/WE w zakresie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do grypy ptaków w Korei Południowej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 410) (1)

 • Dz. U. L43 - 32 z 200715.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w pasmach częstotliwości 2 GHz celem wdrożenia systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 409) (1)

 • Dz. U. L43 - 19 z 200715.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/7/WE z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości atrazyny, lambda-cyhalotryny, fenmedifamu, metomylu, linuronu, penkonazolu, pimetrozyny, bifentryny i abamektyny (1)

 • Dz. U. L43 - 13 z 200715.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/6/WE z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia metrafenonu, bakterii Bacillus subtilis, spinosadu i tiametoksamu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L43 - 9 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 141/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wymogu zatwierdzenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady zakładów działających na rynku pasz lub przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu dodatki paszowe z kategorii „kokcydiostatyków i histomonostatyków” (1)

 • Dz. U. L43 - 7 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 140/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L43 - 5 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w styczniu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L43 - 3 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 138/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w styczniu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1431/94

 • Dz. U. L43 - 1 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 137/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.