Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 43 POZ 13

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2007/6/WE z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia metrafenonu, bakterii Bacillus subtilis, spinosadu i tiametoksamu jako substancji czynnych (1)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 43 POZ 13

Strona 1 z 4
15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/13

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2007/6/WE z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia metrafenonu, bakterii Bacillus subtilis, spinosadu i tiametoksamu jako substancji czynnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uznano, iż zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji przewidziane w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG.


(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, w dniu 17 marca 1999 r. Hiszpania otrzymała od firmy Novartis Crop Protection AG (obecnie Syngenta) wniosek o włączenie substancji czynnej o nazwie tiametoksam do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2000/181/WE (5) potwierdzono, że przedłożona dokumentacja jest „kompletna”, tzn. uznano, iż zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji przewidziane w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG. Wpływ tych substancji czynnych na zdrowie ludzi oraz środowisko został poddany ocenie w odniesieniu do zastosowań proponowanych przez wnioskodawców, zgodnie z art. 6 ust. 2 i ust. 4 dyrektywy 91/414/EWG. Wyznaczone państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przedłożyły projekty sprawozdania z oceny substancji Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w dniu 31 października 2003 r. (metrafenon) i Komisji w dniu 15 maja 2001 r. (bakteria Bacillus subtilis), 5 marca 2001 r. (spinosad) i 21 stycznia 2002 r. (tiametoksam). Sprawozdanie z oceny metrafenonu zostało poddane przeglądowi przez państwa członkowskie oraz przez EFSA w ramach jego Grupy Roboczej ds. Oceny i przedstawione Komisji w dniu 18 stycznia 2005 r. w formie sprawozdania naukowego EFSA dotyczącego metrafenonu (6). Sprawozdanie to zostało poddane przeglądowi przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt. Projekty sprawozdań z oceny dotyczące bakterii Bacillus subtilis, spinosadu i tiametoksamu zostały poddane przeglądowi przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt. Przegląd ten został sfinalizowany w dniu 14 lipca 2006 r. w formie sprawozdań Komisji z przeglądu dotyczących metrafenonu, bakterii Bacillus subtilis, spinosadu i tiametoksamu.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, w dniu 4 czerwca 2002 r. Zjednoczone Królestwo otrzymało od firmy BASF AG z siedzibą w Belgii wniosek o włączenie substancji czynnej o nazwie metrafenon do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2003/105/WE (2) potwierdzono, że przedłożona dokumentacja jest „kompletna”, tzn. uznano, iż zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji przewidziane w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG.

(5)

(2)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, w dniu 19 kwietnia 2000 r. Niemcy otrzymały od firmy AgraQuest wniosek o włączenie substancji czynnej o nazwie Bacillus subtilis, szczep QST 713 (zwanej dalej „bakterią Bacillus subtilis”) do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2001/6/WE (3) potwierdzono, że przedłożona dokumentacja jest „kompletna”, tzn. uznano, iż zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji przewidziane w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG.

(6)

(3)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, w dniu 19 lipca 1999 r. Niderlandy otrzymały od firmy Dow AgroSciences wniosek o włączenie substancji o nazwie spinosad do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2000/210/WE (4) potwierdzono, że przedłożona dokumentacja jest „kompletna”, tzn.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 43 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 42 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1876/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącego tymczasowego i stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (  Dz.U. L 360 z 19.12.2006)

 • Dz. U. L43 - 40 z 200715.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 416) (1)

 • Dz. U. L43 - 37 z 200715.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Belgii w celu realizacji jej programu wzmocnienia w 2007 r. infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 414)

 • Dz. U. L43 - 35 z 200715.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/692/WE w zakresie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do grypy ptaków w Korei Południowej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 410) (1)

 • Dz. U. L43 - 32 z 200715.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w pasmach częstotliwości 2 GHz celem wdrożenia systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 409) (1)

 • Dz. U. L43 - 19 z 200715.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/7/WE z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości atrazyny, lambda-cyhalotryny, fenmedifamu, metomylu, linuronu, penkonazolu, pimetrozyny, bifentryny i abamektyny (1)

 • Dz. U. L43 - 11 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1610/2006 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 327/98 i rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz wydanych dla transzy obejmującej lipiec 2006 r., w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz ryżu i ryżu łamanego

 • Dz. U. L43 - 9 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 141/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wymogu zatwierdzenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady zakładów działających na rynku pasz lub przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu dodatki paszowe z kategorii „kokcydiostatyków i histomonostatyków” (1)

 • Dz. U. L43 - 7 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 140/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L43 - 5 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w styczniu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L43 - 3 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 138/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w styczniu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1431/94

 • Dz. U. L43 - 1 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 137/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.