Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 43 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w pasmach częstotliwości 2 GHz celem wdrożenia systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 409) (1)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 43 POZ 32

Strona 1 z 2
L 43/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w pasmach częstotliwości 2 GHz celem wdrożenia systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 409)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2007/98/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję nr 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Skuteczne i spójne wykorzystanie widma radiowego ma podstawowe znaczenie dla rozwoju usług komunikacji elektronicznej i może pomóc Wspólnocie Europejskiej w zwiększeniu tempa wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i zatrudnienia. Dostęp do widma musi zostać ułatwiony celem polepszenia wydajności, wspierania innowacji, a także osiągnięcia większej elastyczności dla użytkowników i większego wyboru dla konsumentów, przy jednoczesnym uwzględnieniu celów leżących w interesie ogólnym (2).

W tym kontekście systemy umożliwiające świadczenie satelitarnych usług komunikacji ruchomej (mobile satellite services – MSS) postrzegane są jako nowatorska, alternatywna platforma techniczna dla różnorodnych ogólnoeuropejskich usług telekomunikacyjnych, nadawczych i multiemisji niezależnych od lokalizacji użytkowników końcowych, takich jak szybki dostęp do internetu/intranetu, przenośne usługi multimedialne, ochrona publiczna oraz pomoc w przypadku klęsk żywiołowych. Usługi tego typu mogą polepszyć zasięg na obszarach wiejskich Wspólnoty, dzięki czemu zlikwidowane zostaną spowodowane czynnikiem geograficznym różnice w dostępie do usług cyfrowych. Wprowadzenie nowych systemów dostarczających MSS może przyczynić się do rozwoju rynku wewnętrznego i nasilenia konkurencji poprzez zwiększenie oferty i dostępności ogólnoeuropejskich usług oraz możliwości bezpośredniego podłączenia użytkownika końcowego, a także stanowiąc zachętę do inwestowania w wydajność. Systemy zdolne do dostarczania MSS powinny obejmować co najmniej jedną stację kosmiczną i mogą być uzupełnione elementami naziemnymi (complementary ground components – CGC), tzn. umieszczonymi na powierzchni ziemi stacjami o stałej lokalizacji służącymi poprawie dostępu do satelitarnych usług komunikacji ruchomej na obszarach, gdzie nie może zostać zapewniona łączność o wymaganej jakości z jedną lub więcej stacjami kosmicznymi. Dostępne jest widmo radiowe w pasmach częstotliwości 1 980–2 010 MHz i 2 170–2 200 MHz (pasma częstotliwości 2 GHz) i zgodnie z decyzjami podjętymi przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) podczas Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej w roku 1992 (WARC-92) planowane jest jego wykorzystanie dla zastosowań MSS.

(4)

(2)

Komisja wspiera nowe i innowacyjne systemy łączności wykorzystujące wszelkiego rodzaju platformy techniczne i umożliwiające świadczenie usług w państwach członkowskich, na poziomie regionalnym lub ogólnoeuropejskim.

(5)

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 1. (2) Konkluzje Rady 15530/04 i 15533/04 z 3.12.2004.

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/33

(6)

Konieczne jest zharmonizowane i wydajne wykorzystanie pasm 2 GHz przez systemy dostarczające MSS na poziomie regionalnym i ogólnoeuropejskim, w szczególności w związku z zasięgiem sygnałów satelitarnych, które ze względu na swój charakter przekraczają granice państwowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 43 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 42 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1876/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącego tymczasowego i stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (  Dz.U. L 360 z 19.12.2006)

 • Dz. U. L43 - 40 z 200715.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 416) (1)

 • Dz. U. L43 - 37 z 200715.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Belgii w celu realizacji jej programu wzmocnienia w 2007 r. infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 414)

 • Dz. U. L43 - 35 z 200715.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/692/WE w zakresie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do grypy ptaków w Korei Południowej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 410) (1)

 • Dz. U. L43 - 19 z 200715.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/7/WE z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości atrazyny, lambda-cyhalotryny, fenmedifamu, metomylu, linuronu, penkonazolu, pimetrozyny, bifentryny i abamektyny (1)

 • Dz. U. L43 - 13 z 200715.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/6/WE z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia metrafenonu, bakterii Bacillus subtilis, spinosadu i tiametoksamu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L43 - 11 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1610/2006 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 327/98 i rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz wydanych dla transzy obejmującej lipiec 2006 r., w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz ryżu i ryżu łamanego

 • Dz. U. L43 - 9 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 141/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wymogu zatwierdzenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady zakładów działających na rynku pasz lub przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu dodatki paszowe z kategorii „kokcydiostatyków i histomonostatyków” (1)

 • Dz. U. L43 - 7 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 140/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L43 - 5 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w styczniu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L43 - 3 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 138/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w styczniu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1431/94

 • Dz. U. L43 - 1 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 137/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.