Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 43 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 141/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wymogu zatwierdzenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady zakładów działających na rynku pasz lub przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu dodatki paszowe z kategorii „kokcydiostatyków i histomonostatyków” (1)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 43 POZ 9

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 141/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wymogu zatwierdzenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady zakładów działających na rynku pasz lub przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu dodatki paszowe z kategorii „kokcydiostatyków i histomonostatyków”

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


z przepisami krajowym nie spoczywał wymóg zatwierdzania. Podmioty zatwierdzone zgodnie z dyrektywą Rady 95/69/WE (3) zostały już objęte art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 183/2005.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (1), w szczególności jego art. 10 ust. 3,

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 przewiduje wymóg zatwierdzania niektórych zakładów działających na rynku pasz. Głównym celem systemu zatwierdzania przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 183/2005 jest objęcie wymogiem zatwierdzania zakładów działających na rynku pasz lub przedsiębiorstw wprowadzających na rynek produkty objęte odpowiednimi wymaganiami dotyczącymi higieny ustanowionymi tym rozporządzeniem. Rozporządzenie zakłada możliwość rozszerzenia zakresu wymogu zatwierdzania. „Kokcydiostatyki i histomonostatyki” należą do kategorii dodatków paszowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (2). Ta kategoria dodatków paszowych uznana została za równoważną kategoriom, dla których obowiązuje wymóg zatwierdzania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005. Zatem zakłady działające na rynku pasz lub przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu dodatki paszowe z kategorii „kokcydiostatyków i histomonostatyków” powinny również zostać objęte tym samym wymogiem zatwierdzania. Należy zezwolić na wprowadzenie środków przejściowych w odniesieniu do zakładów działających na rynku pasz lub przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu dodatki paszowe z kategorii „kokcydiostatyków i histomonostatyków”, na których uprzednio zgodnie

Artykuł 1 Podmioty działające na rynku pasz zapewniają, że wszystkie kontrolowane przez nie oraz objęte rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 zakłady lub przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu dodatki paszowe z kategorii „kokcydiostatyków i histomonostatyków” są zatwierdzone przez właściwe organy. Podmioty te są zatwierdzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005.

(2)

Artykuł 2 Zakłady działające na rynku pasz lub przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu dodatki paszowe z kategorii „kokcydiostatyków i histomonostatyków”, które w dniu wejścia w życie tego rozporządzenia nie były objęte wymogiem zatwierdzania przez przepisy krajowe w zakresie tej kategorii dodatków paszowych mogą kontynuować swoją działalność, aż do momentu podjęcia decyzji w sprawie ich wniosku o zatwierdzenie, pod warunkiem że przedłożą wniosek organom właściwym miejscowo dla ich siedziby najpóźniej w dniu 7 czerwca 2007 r.

(3)

Artykuł 3

(4)

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 35 z 8.2.2005, str. 1. (2) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 7 kwietnia 2007 r.

(3) Dz.U. L 332 z 30.12.1995, str. 15. Dyrektywa uchylona rozporządzeniem (WE) nr 183/2005.

L 43/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2007

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 43 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 42 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1876/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącego tymczasowego i stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (  Dz.U. L 360 z 19.12.2006)

 • Dz. U. L43 - 40 z 200715.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 416) (1)

 • Dz. U. L43 - 37 z 200715.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Belgii w celu realizacji jej programu wzmocnienia w 2007 r. infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 414)

 • Dz. U. L43 - 35 z 200715.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/692/WE w zakresie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do grypy ptaków w Korei Południowej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 410) (1)

 • Dz. U. L43 - 32 z 200715.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w pasmach częstotliwości 2 GHz celem wdrożenia systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 409) (1)

 • Dz. U. L43 - 19 z 200715.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/7/WE z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości atrazyny, lambda-cyhalotryny, fenmedifamu, metomylu, linuronu, penkonazolu, pimetrozyny, bifentryny i abamektyny (1)

 • Dz. U. L43 - 13 z 200715.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/6/WE z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia metrafenonu, bakterii Bacillus subtilis, spinosadu i tiametoksamu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L43 - 11 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1610/2006 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 327/98 i rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz wydanych dla transzy obejmującej lipiec 2006 r., w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz ryżu i ryżu łamanego

 • Dz. U. L43 - 7 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 140/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L43 - 5 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w styczniu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L43 - 3 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 138/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w styczniu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1431/94

 • Dz. U. L43 - 1 z 200715.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 137/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.