Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 44 POZ 67 - Strona 3

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1938/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1431/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 44 POZ 67 - Strona 3

Strona 3 z 5

Wnioski o pozwolenie muszą odnosić się do przynajmniej 10 ton i nie więcej niż 10 % ilości dostępnej dla danej grupy w danym podokresie. 3. W rubryce 8 wniosku o pozwolenie i pozwolenia wskazuje się kraj pochodzenia, zaś zapis »tak« zaznacza się krzyżykiem, z wyjątkiem grup 3, 5 i 6. 4. Rubryka 20 wniosku o pozwolenie i pozwolenia zawiera jeden z zapisów wymienionych w załączniku II, część A. 5. Rubryka 24 pozwolenia zawiera jeden z zapisów wymienionych w załączniku II, część B. 6. Rubryka 24 pozwoleń dla grupy 3 zawiera jeden z zapisów wymienionych w załączniku II, część C. 7. Rubryka 24 pozwoleń dla grupy 5 zawiera jeden z zapisów wymienionych w załączniku II, część D. Artykuł 4 1. Wnioski o pozwolenia mogą być składane tylko przez pierwszych 7 dni miesiąca poprzedzającego każdy z podokresów, o których mowa w art. 2. Jednakże wnioski o pozwolenia na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2007 r. muszą być składane przez pierwszych 15 dni stycznia 2007 r. 2. Do wniosku o pozwolenie powinna być dołączona umowa na dostawę określająca, że produkt drobiowy może być dostarczony do Unii Europejskiej w okresie obowiązywania kontyngentu, we wnioskowanych ilościach i zgodnie z wnioskowanym pochodzeniem.


15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 44/69

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 44/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II A. Zapisy, o których mowa w art. 3 ust. 4

15.2.2007

w języku bułgarskim: w języku hiszpańskim: w języku czeskim: w języku duńskim: w języku niemieckim: w języku estońskim: w języku greckim: w języku angielskim: w języku francuskim: w języku włoskim: w języku łotewskim: w języku litewskim: w języku węgierskim: w języku maltańskim:

Регламент (ЕО) № 1431/94. Reglamento (CE) no 1431/94. Nařízení (ES) č. 1431/94. Forordning (EF) nr. 1431/94. Verordnung (EG) Nr. 1431/94. Määrus (EÜ) nr 1431/94. Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1431/94. Regulation (EC) No 1431/94. règlement (CE) no 1431/94. Regolamento (CE) n. 1431/94. Regula (EK) Nr. 1431/94. Reglamentas (EB) Nr. 1431/94. 1431/94/EK rendelet. Ir-Regolament (KE) Nru 1431/94.

w języku niderlandzkim: Verordening (EG) nr. 1431/94. w języku polskim: w języku portugalskim: w języku rumuńskim: w języku słowackim: w języku słoweńskim: w języku fińskim: w języku szwedzkim: Rozporządzenie (WE) nr 1431/94. Regulamento (CE) n.o 1431/94. Regulamentul (CE) nr. 1431/94. Nariadenie (ES) č. 1431/94. Uredba (ES) št. 1431/94. Asetus (EY) N:o 1431/94. Förordning (EG) nr 1431/94. B. Zapisy, o których mowa w art. 3 ust. 5 w języku bułgarskim: w języku hiszpańskim: w języku czeskim: w języku duńskim: w języku niemieckim: w języku estońskim: w języku greckim: w języku angielskim: w języku francuskim: w języku włoskim: w języku łotewskim: w języku litewskim: w języku węgierskim: w języku maltańskim: фиксиран на 0 % в съответствие с Регламент (ЕО) № 1431/94. exacción reguladora del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1431/94. dávka stanovena na 0 % v souladu s nařízením (ES) č. 1431/94. Importafgift fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1431/94. Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1431/94 auf 0 v. H. festgesetzte Abschöpfung. 0 % maks on kehtestatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1431/94. Εισφορά καθοριζόμενη σε 0 % κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1431/94. Levy fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1431/94. prélèvement fixé ą 0 % en application du règlement (CE) no 1431/94. Prelievo fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1431/94. Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1431/94, ir noteikts 0 % ieturējums. nulinis mokestis nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1431/94. 0 %-os lefölözés az 1431/94/EK rendelet szerint. ħlas stabbilit fil-livell ta' 0 % b'applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1431/94.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 44 POZ 67 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L44 - 77 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1940/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1556/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L44 - 73 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1939/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji nr 462/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień w przywozie niektórych produktów z wieprzowiny pochodzących z Państw AKP (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L44 - 63 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1937/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2497/96 ustanawiające procedury stosowania w sektorze mięsa drobiowego uzgodnień przewidzianych w Układzie o Stowarzyszeniu i Umowie przejściowej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L44 - 60 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1936/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 w odniesieniu do uzgodnień stosowanych w przywozie niektórych produktów drobiowych i jajecznych pochodzących z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L44 - 3 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1935/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L44 - 1 z 200715.2.2007

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.