Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 44 POZ 77 - Strona 2

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1940/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1556/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 44 POZ 77 - Strona 2

Strona 2 z 3

L 44/78 Artykuł 2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2007

Ilość ustalona w załączniku I podzielona jest w następujący sposób na podokresy w okresie obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego: — 25 % w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca, — 25 % w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca, — 25 % w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września, — 25 % w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia. Artykuł 3 1. Nie naruszając przepisów art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, przedsiębiorstwa handlu detalicznego i restauracje sprzedające produkty konsumentowi końcowemu są wyłączone z korzyści kontyngentu taryfowego określonego w art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia i nie mogą składać wniosków o pozwolenia na przywóz z tego tytułu. 2. Wniosek o pozwolenie zawiera numer porządkowy i może odnosić się do produktów objętych dwoma różnymi kodami nomenklatury scalonej (CN), ale pochodzącymi z jednego kraju; w takich przypadkach wszystkie kody CN muszą być zaznaczone w rubryce 16, a ich opisy zawarte w rubryce 15; wniosek o pozwolenie musi dotyczyć co najmniej 20 ton produktu i co najwyżej 20 % ilości dostępnej w podokresie przywozowego kontyngentu taryfowego. 3. Rubryka 8 wniosków o pozwolenie i pozwoleń wskazuje kraj pochodzenia. 4. W rubryce 20 wniosku o pozwolenie oraz pozwolenia wpisuje się jedno z określeń wymienionych w załączniku II część A. 5. W rubryce 24 pozwolenia wpisuje się jedno z określeń wymienionych w załączniku II część B. Artykuł 4 1. Wnioski o pozwolenie składa się w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca poprzedzającego każdy podokres określony w art. 2. Jednakże na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2007 r. wnioski o pozwolenia na przywóz składane są przez pierwszych piętnaście dni stycznia 2007 r.


2. W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, każdy wnioskodawca może złożyć kilka wniosków o pozwolenie na przywóz w odniesieniu do produktów określonych w załączniku I, jeżeli produkty te pochodzą z różnych krajów. Wnioski dotyczące jednego kraju pochodzenia należy składać jednocześnie do właściwego organu państwa członkowskiego. Są one uznawane, w odniesieniu do maksimum określonego w art. 3 ust. 2, jako jeden wniosek. 3. W ciągu trzech dni roboczych od upływu terminu składania wniosków państwa członkowskie zawiadamiają Komisję o całkowitych ilościach, w odniesieniu do której złożono wnioski, podanych w kilogramach. 4. Pozwolenia wydawane są możliwie szybko po podjęciu decyzji przez Komisję. 5. Przed końcem czwartego miesiąca następującego po każdym okresie rocznym państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach faktycznie dopuszczonych do swobodnego obrotu na podstawie niniejszego rozporządzenia w danym okresie, w podziale na pochodzenie i wyrażone w kilogramach. Artykuł 5 1. Pozwolenia na przywóz zachowują ważność przez 150 dni od dnia ich faktycznego wydania w rozumieniu art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000. 2. Nie naruszając przepisów art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, przeniesienie uprawnień wynikających z pozwoleń ogranicza się do nabywców spełniających warunki kwalifikowalności określone w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 i art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia. (*) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.”; 2) skreśla się art. 7; 3) załącznik II zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia; 4) skreśla się załączniki III, IV i V. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 44 POZ 77 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L44 - 73 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1939/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji nr 462/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień w przywozie niektórych produktów z wieprzowiny pochodzących z Państw AKP (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L44 - 67 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1938/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1431/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L44 - 63 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1937/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2497/96 ustanawiające procedury stosowania w sektorze mięsa drobiowego uzgodnień przewidzianych w Układzie o Stowarzyszeniu i Umowie przejściowej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L44 - 60 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1936/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 w odniesieniu do uzgodnień stosowanych w przywozie niektórych produktów drobiowych i jajecznych pochodzących z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L44 - 3 z 200715.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1935/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L44 - 1 z 200715.2.2007

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.