Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 16

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 16

Strona 16 z 50

W odniesieniu do programów operacyjnych w ramach celu Europejska współpraca terytorialna deklaracja zamknięcia i końcowe sprawozdanie audytowe obejmują wszystkie państwa członkowskieobjęte programem. 4. W przypadku gdy istnieją ograniczenia zakresu badania lub jeżeli poziom wykrytych nieprawidłowych wydatków nie pozwala na wydanie opinii bez zastrzeżeń w ramach rocznej opinii, o której mowa w art. 62 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, lub w ramach deklaracji zamknięcia, o której mowa w lit. e) tego artykułu, instytucja audytowa przedstawia przyczyny oraz szacuje zasięg problemu i jego skutki finansowe.


15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/17

5. W przypadku częściowego zamknięcia programu operacyjnego, deklaracja dotycząca zgodności z prawem i prawidłowości transakcji ujętych w deklaracji wydatków, o której mowa w art. 88 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, jest sporządzana przez instytucję audytową zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku IX do niniejszego rozporządzenia i jest przedkładana wraz z opinią, o której mowa w art. 62 ust. 1 lit. d) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

6. Jeżeli część dokumentów istnieje wyłącznie w postaci elektronicznej, stosowane systemy informatyczne muszą spełniać uznane normy bezpieczeństwa, gwarantujące zachowanie zgodności z przepisami krajowymi oraz wiarygodność dokumentów dla prac audytowych.

Artykuł 20 Dokumenty przedkładane przez instytucję certyfikującą

Artykuł 19 Dostęp do dokumentów

1. Do celów art. 90 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 instytucja zarządzająca zapewnia dostępność dokumentacji zawierającej dane identyfikacyjne i adresowe podmiotów przechowujących dokumenty na dowód poniesienia wydatków i przeprowadzenia audytów, będące niezbędną podstawą dla ustanowienia właściwej ścieżki audytu.

1. Poświadczone deklaracje wydatków i wnioski o płatność, o których mowa w art. 61 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, sporządzane są zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku X do niniejszego rozporządzenia i przekazywane Komisji. 2. Począwszy od 2008 r., co roku, w terminie do 31 marca, instytucja certyfikująca przesyła do Komisji deklarację zgodną ze wzorem zawartym w załączniku XI, określającą, w odniesieniu do każdej osi priorytetowej programu operacyjnego: a) kwoty wycofane z deklaracji wydatków przedłożonych w poprzednim roku po anulowaniu całości lub części wkładu publicznego dla operacji; kwoty odzyskane, które zostały odliczone od tychże deklaracji wydatków; kwoty podlegające procedurze odzyskiwania na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, ujęte w porządku lat wydania zlecenia windykacji.

2. Instytucja zarządzająca zapewnia, że dokumenty, o których mowa w ust. 1, są dostępne do celów kontroli, a ich kopie lub wypisy są wydawane upoważnionym osobom i podmiotom, w tym przynajmniej upoważnionym pracownikom instytucji zarządzającej, instytucji certyfikującej, instytucji pośredniczących, instytucji audytowej oraz podmiotów, o których mowa w art. 62 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, a także upoważnionym urzędnikom Wspólnot Europejskich i ich upoważnionym przedstawicielom.

b)

c)

3. Instytucja zarządzająca przechowuje informacje niezbędne do celów oceny i sprawozdawczości, w tym informacje, o których mowa w art. 14, w odniesieniu do operacji, o których mowa w art. 90 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, przez cały okres, o którym mowa w ust. 1 lit. a) tego artykułu.

3. W celu dokonania częściowego zamknięcia programu operacyjnego instytucja certyfikująca przesyła Komisji deklarację wydatków, o której mowa w art. 88 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku XIV do niniejszego rozporządzenia.

4. Za powszechnie dopuszczalne nośniki danych w rozumieniu art. 90 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 uznaje się w minimalnym zakresie:

Artykuł 21 Opis systemów zarządzania i kontroli

a)

fotokopie dokumentów oryginalnych; 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.