Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 18

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 18

Strona 18 z 50

3 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, państwa członkowskie dostarczają Komisji następujących informacji: a) opis zadań każdej z nich oraz ich wzajemnych powiązań, w tym, w stosownych przypadkach, ich powiązań z jednostką koordynującą, o której mowa w art. 73 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006; schemat organizacyjny instytucji audytowej i wszystkich jednostek wykonujących audyty dotyczące programu operacyjnego, przedstawiający sposób zapewnienia ich niezależności, indykatywną liczbę przydzielonych im etatów oraz wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;


zapewnienie instytucji audytowej dostępu do wszystkich informacji niezbędnych do wypełnienia swoich obowiązków wynikających z art. 62 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 i art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006;

zapewnienie przestrzegania przez państwa członkowskie zobowiązań w zakresie odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych, zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006;

e)

b)

zapewnienie zgodności z prawem i prawidłowości wydatków poniesionych poza terytorium Wspólnoty i ujętych w deklaracji wydatków, przy czym państwa członkowskie objęte programem korzystają z marginesu elastyczności określonego w art. 21 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 w celu umożliwienia instytucji zarządzającej, instytucji certyfikującej i instytucji audytowej wykonywania ich obowiązków w zakresie wydatków poniesionych w państwach trzecich oraz ustaleń dotyczących odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych w związku z nieprawidłowościami.

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 25

L 45/19

Ocena systemów zarządzania i kontroli Sprawozdanie, o którym mowa w art. 71 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, sporządzane jest w oparciu o wyniki badania opisu systemów, istotnych dokumentów dotyczących systemów, systemu utrzymującego dane księgowe i dane związane z realizacją operacji; o wywiady przeprowadzane, z pracownikami głównych instytucji, uznanych za istotne przez instytucję audytową lub przez inny podmiot odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdań uzupełniających, wyjaśniających lub weryfikujących pozyskane informacje. Opinia, o której mowa w art. 71 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, jest sporządzana zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku XIII do niniejszego rozporządzenia. Do celów sporządzenia sprawozdania i opinii, o których mowa w art. 71 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, w przypadkach, w których systemy zarządzania i kontroli są zasadniczo takie same jak systemy ustanowione dla pomocy zatwierdzonej na mocy rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, możliwe jest uwzględnienie wyników audytów przeprowadzonych przez audytorów krajowych i wspólnotowych w odniesieniu do tychże systemów.

Deklaracja wydatków sporządzana jest zgodnie z wzorami zawartymi w załącznikach X i XIV do niniejszego rozporządzenia. 6. Informacje, które mają zostać zawarte w opisie systemów zarządzania i kontroli, określone w art. 21 ust. 1, art. 22 i 23 niniejszego rozporządzenia, obejmują, w stosownych przypadkach, informacje dotyczące krajowych podmiotów, o których mowa w art. 74 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

Sekcja 4 Nieprawidłowości

Artykuł 27 Definicje Do celów niniejszej sekcji przyjmuje się następujące definicje: a) „podmiot gospodarczy” oznacza każdą osobę fizyczną, prawną lub inny podmiot biorący udział we wdrażaniu pomocy z Funduszy, z wyjątkiem państwa członkowskiego podczas wykonywania uprawnień władzy publicznej; „wstępne ustalenie administracyjne lub sądowe” oznacza wstępną ocenę pisemną wykonaną przez właściwy podmiot administracyjny lub sądowy stwierdzającą, na podstawie konkretnych faktów, istnienie nieprawidłowości, bez uszczerbku dla możliwości późniejszego skorygowania lub wycofania wniosku dotyczącego istnienia nieprawidłowości w następstwie ustaleń dokonanych w trakcie postępowania administracyjnego lub sądowego; „podejrzenie nadużycia” oznacza nieprawidłowość, która prowadzi do wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego na poziomie krajowym w celu stwierdzenia zamierzonego działania, w szczególności nadużycia określonego w ust. 1 lit. a) Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (1); „upadłość” oznacza postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 (2).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.