Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 50

(5)

(1) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25. (2) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 1. (3) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 173/2005 (Dz.U. L 29 z 2.2.2005, str. 3). (4) Dz.U. L 213 z 13.8.1999, str. 1.

W celu zapewnienia lepszego wdrażania środków informacji, a także w celu umożliwienia skuteczniejszej wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi i Komisją na temat strategii informacyjnych i promocyjnych oraz ich wyników, należy wyznaczyć osoby kontaktowe, odpowiedzialne za działania informacyjne i promocyjne, które powinny uczestniczyć we właściwych sieciach wspólnotowych.


L 45/4

(6)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(13)

15.2.2007

Dla celów art. 37 i 67 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 niezbędne jest ustalenie szczegółowych zasad i kategorii, aby umożliwić państwom członkowskim dostarczanie Komisji jednolitych informacji na temat zaprogramowanego wykorzystania funduszy, a także skumulowanych wkładów funduszy według kategorii przez cały okres trwania programu oraz umożliwić Komisji powiadomienie we właściwy sposób innych instytucji oraz obywateli Unii Europejskiej o wykorzystaniu funduszy, w tym również o realizacji celów określonych w art. 9 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

(7)

Z uwagi na art. 60 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz w świetle zdobytego doświadczenia konieczne jest określenie zobowiązań instytucji zarządzającej względem beneficjentów w trakcie etapu prowadzącego do wyboru i zatwierdzania finansowanych operacji; odnośnie aspektów, które powinny obejmować weryfikacje wydatków zadeklarowanych przez beneficjentów, włącznie z administracyjnymi weryfikacjami wniosków o płatność, a także weryfikacjami na miejscu poszczególnych operacji, a także warunków, które należy spełnić podczas dokonywania wyrywkowych weryfikacji na miejscu.

W celu zapewnienia najskuteczniejszego stosowania art. 90 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do dostępu do dokumentacji oraz uprawnienia Trybunału Obrachunkowego i Komisji do wglądu do wszelkich dokumentów stanowiących dowód poniesienia wydatków i przeprowadzenia audytów, instytucje zarządzające powinny zapewnić, że dane identyfikacyjne i adresowe podmiotów przechowujących dokumenty dowodowe są łatwo dostępne, a same dokumenty mogą zostać szybko dostarczone minimalnej liczbie osób i podmiotów. W tym samym celu niezbędne jest określenie nośników danych, które mogą zostać uznane za powszechnie uznawane w celu przechowywania wspomnianych dokumentów. Dlatego też władze krajowe powinny określić procedury niezbędne do zapewnienia zgodności przechowywanych dokumentów z oryginałami, jeżeli ma to zastosowanie, oraz ich wiarygodności do celów audytu.

(14)

(8)

Niezbędne jest szczegółowe określenie informacji, które powinny zostać zawarte w dokumentach księgowych związanych z operacjami oraz informacji stanowiących dane z wdrażania, które instytucje zarządzające powinny rejestrować, przechowywać i przesyłać Komisji na jej żądanie.

W celu zharmonizowania norm w zakresie poświadczania wydatków i przygotowania wniosków o płatność, należy określić zakres takich poświadczeń i wniosków oraz sprecyzować charakter i jakość informacji na których są one oparte. Należy ustanowić szczegółowe procedury prowadzenia, zgodnie z art. 61 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla operacji oraz informowania Komisji.

(9)

W celu zapewnienia należytej kontroli wydatków poniesionych w ramach programów operacyjnych konieczne jest określenie kryteriów zgodności dla ścieżki audytu, by móc zostać uznaną za właściwą.

(15)

(10)

Audyt operacji jest przeprowadzany pod nadzorem instytucji audytowej. W celu zapewnienia adekwatności zakresu i skuteczności przeprowadzanych audytów oraz przeprowadzania ich zgodnie z jednolitymi standardami we wszystkich państwach członkowskich, konieczne jest określenie warunków, które powinny spełniać te audyty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.