Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 24

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 24

Strona 24 z 50

b)

2. Jeżeli z funduszy strukturalnych finansowane są działania obejmujące instrumenty inżynierii finansowej, łącznie z działaniami organizowanymi za pomocą funduszy powierniczych, współfinansujący partnerzy lub udziałowcy lub ich należycie upoważniony przedstawiciel przedkładają plan operacyjny. Plan operacyjny zawiera co najmniej informacje na temat: a) docelowego rynku przedsiębiorstw lub projektów miejskich oraz kryteriów, zasad i warunków ich finansowania; budżetu operacyjnego instrumentu inżynierii finansowej; struktury własnościowej instrumentu inżynierii finansowej; współfinansujących partnerów lub udziałowców; przepisów wewnętrznych dotyczących instrumentu inżynierii finansowej; przepisów dotyczących profesjonalizmu, kompetencji i niezależności zarządzania; uzasadnienia i przewidywanego wykorzystania wkładu funduszy strukturalnych; polityki instrumentu inżynierii finansowej dotyczącej wychodzenia z inwestycji w przedsiębiorstwach lub w projektach na obszarach miejskich;


Artykuł 42 Przekazywanie danych poprzez informatyczny system wymiany danych 1. Państwa członkowskie i Komisja mają dostęp do informatycznego systemu wymiany danych bezpośrednio lub poprzez interfejs synchronizacji i rejestracji danych połączony z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi informatycznymi systemami zarządzania. 2. Za datę przekazania dokumentów Komisji uznaje się termin wprowadzenia dokumentów do informatycznego systemu wymiany danych przez państwo członkowskie. 3. W przypadku działania siły wyższej, zwłaszcza wadliwego działania informatycznego systemu wymiany danych lub braku możliwości uzyskania trwałego połączenia, dane państwo członkowskie może przekazać Komisji dokumenty wymagane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1083/2006 w postaci wydruku, formularzy określonych w załącznikach II, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII i XXIII do niniejszego rozporządzenia. Niezwłocznie po ustaniu działania siły wyższej państwo członkowskie zapisuje odnośne dokumenty w informatycznym systemie wymiany danych.

b) c) d) e)

f)

g)

h)

(1) Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36.

15.2.2007 i)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej b) c)

L 45/25

przepisów dotyczących likwidacji instrumentu inżynierii finansowej, w tym ponownego wykorzystania środków zwróconych do instrumentu inżynierii finansowej w następstwie inwestycji lub nadwyżek pozostałych po wykorzystaniu wszystkich gwarancji przypisanych do wkładu z programu operacyjnego.

monitorowanie realizacji zgodnie z obowiązującymi zasadami; politykę wychodzenia z instrumentu inżynierii finansowej w odniesieniu do wkładu wniesionego przez program operacyjny; przepisy w zakresie likwidacji instrumentu inżynierii finansowej, w tym ponownego wykorzystania środków zwróconych z inwestycji do instrumentu inżynierii finansowej lub nadwyżek pozostałych po wykorzystaniu wszystkich gwarancji przypisanych do wkładu z programu operacyjnego.

d) Plan operacyjny jest oceniany, a jego realizacja monitorowana przez państwo członkowskie lub instytucję zarządzającą lub na ich odpowiedzialność. Podczas oceny rentowności ekonomicznej operacji inwestycyjnych instrumentów inżynierii finansowej uwzględnia się wszystkie źródła dochodu danych przedsiębiorstw. 3. Instrumenty inżynierii finansowej, w tym fundusze powiernicze, zostają powołane jako niezależna osoba prawna zarządzana na podstawie umów między współfinansującymi partnerami lub udziałowcami lub też jako wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej. Jeżeli instrument inżynierii finansowej jest tworzony w ramach instytucji finansowej, ustanawia się go jako wydzieloną jednostkę finansową podlegającą szczególnym przepisom wykonawczym tej instytucji, wymagającym w szczególności posiadania oddzielnych rachunków odróżniających nowe środki zainwestowane w instrument inżynierii finansowej, w tym środki wnoszone z programu operacyjnego, od środków pierwotnie dostępnych w danej instytucji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.