Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 25

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 25

Strona 25 z 50

Komisja nie może zostać partnerem współfinansującym ani udziałowcem instrumentów inżynierii finansowej. 4. Koszty zarządzania nie mogą przekraczać, średniorocznie, w czasie trwania programu pomocowego, poniższych wartości procentowych, chyba że przeprowadzony przetarg wykaże konieczność podwyższenia tych pułapów: a) 2 % kapitału wniesionego przez program operacyjny do funduszy powierniczych lub kapitału wniesionego przez program operacyjny lub fundusz powierniczy do funduszy gwarancyjnych; 3 % kapitału wniesionego przez program operacyjny lub fundusz powierniczy do instrumentu inżynierii finansowej we wszystkich pozostałych przypadkach, z wyjątkiem instrumentów mikrokredytowania przeznaczonych dla mikroprzedsiębiorstw; 4 % kapitału wniesionego przez program operacyjny lub fundusz powierniczy do instrumentów mikrokredytowania przeznaczonych dla mikroprzedsiębiorstw.


7. Instytucje zarządzające podejmują wszelkie środki ostrożności, aby minimalizować zakłócenia konkurencji na rynkach kapitału podwyższonego ryzyka i pożyczek. Zyski z inwestycji w akcje lub udziały oraz z pożyczek, pomniejszone pro rata o udział w kosztach zarządzania i kosztach zachęt do osiągania lepszych wyników, mogą być na zasadzie preferencyjnej przeznaczone dla inwestorów działających w poszanowaniu zasady inwestora gospodarki rynkowej, do poziomu wynagrodzeń określonego w regulaminie instrumentu inżynierii finansowej, a następnie zostają przyznane proporcjonalnie pomiędzy wszystkich partnerów współfinansujących lub udziałowców. Artykuł 44 Przepisy dodatkowe mające zastosowanie do funduszy powierniczych 1. W przypadku gdy fundusze strukturalne finansują instrumenty inżynierii finansowej zorganizowane za pomocą funduszy powierniczych, państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca zawiera umowę o finansowaniu z funduszem powierniczym, określającą uzgodnienia dotyczące finansowania i cele. Umowa o finansowaniu, w stosownych przypadkach, zawiera następujące elementy: a) w odniesieniu do instrumentu inżynierii finansowej innego niż fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich, wnioski z oceny luk istniejących pomiędzy ofertą takich instrumentów a zapotrzebowaniem na nie wśród MŚP; w odniesieniu do funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich, studia lub oceny na temat rozwoju obszarów miejskich oraz zintegrowane plany rozwoju obszarów miejskich włączone do programów operacyjnych.

b) b)

2. Umowa o finansowaniu, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności następujące postanowienia: a) b) zasady i warunki wkładów programu operacyjnego do funduszu powierniczego; zaproszenie do wyrażenia zainteresowania kierowane do pośredników finansowych lub funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich; wykonaną przez fundusz powierniczy: ocenę, wybór i akredytowanie pośredników finansowych lub funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich; wypracowanie i monitorowanie polityki inwestycyjnej lub wybranych planów i operacji na rzecz rozwoju obszarów miejskich; sprawozdawczość funduszu powierniczego przed państwami członkowskimi oraz instytucjami zarządzającymi;

c)

5. Zasady i warunki wnoszenia wkładów przez programy operacyjne do instrumentów inżynierii finansowej zostają określone w umowie o finansowaniu zawartej między należycie upoważnionym przedstawicielem instrumentu inżynierii finansowej a państwem członkowskim lub instytucją zarządzającą. 6. Umowa o finansowaniu, o której mowa w ust. 5, obejmuje co najmniej:

c)

d)

e) a) strategię inwestycyjną i planowanie inwestycyjne;

L 45/26 f) g)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2007

monitorowanie wdrażania inwestycji zgodnie z obowiązującymi zasadami; wymagania dotyczące audytu;

2. Do celów ust. 1 fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich inwestują za pomocą kapitału własnego, pożyczek lub gwarancji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 25 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.