Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 27

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 27

Strona 27 z 50

Wskaźniki dotyczące kryteriów określonych w ust. 1 są gromadzone na poziomie krajowym przez państwo członkowskie. Wskaźniki referencyjne dla poszczególnych kryteriów są wspólnie ustalane przez Komisję i państwa członkowskie.

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej d)

L 45/27

2. Wyłącznie działania wymienione poniżej są kwalifikowalne na mocy art. 7 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1080/2006: a) renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj.: (i) odnowienie następujących głównych elementów konstrukcji budynku: dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych/zewnętrznych, wejścia i elementy jego konstrukcji zewnętrznej, windy;


koszty gwarancji świadczonych przez bank lub inną instytucję finansową kwalifikują się w stopniu, w jakim są wymagane przez krajowe lub wspólnotowe przepisy prawne.

Grzywny, kary finansowe i wydatki związane ze sporami sądowymi nie są kwalifikowalne.

Artykuł 50 Wydatki jednostek władz publicznych związane z realizacją operacji 1. Oprócz wydatków na pomoc techniczną dla programu operacyjnego zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, następujące wydatki władz publicznych ponoszone na przygotowanie lub realizację danej operacji są kwalifikowalne: a) koszty za profesjonalne usługi świadczone przez jednostki władzy publicznej inne niż beneficjent ponoszone w trakcie przygotowania lub realizacji danej operacji; koszty świadczenia usług związanych z przygotowaniem i realizacją operacji, ponoszone przez jednostkę władzy publicznej, która sama jest beneficjentem i która realizuje operację na własny rachunek bez korzystania z pomocy zewnętrznych usługodawców.

(ii) instalacje techniczne budynku; (iii) działania w zakresie oszczędności energetycznej; b) przygotowanie do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego standardu poprzez renowację i adaptację budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych.

Sekcja 2 Zasady kwalifikowalności mające zastosowanie do programów operacyjnych w ramach celu Europejska współpraca terytorialna Artykuł 48 Zasady kwalifikowalności wydatków Bez uszczerbku dla wykazu niekwalifikowalnych wydatków w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, art. 49–53 niniejszego rozporządzenia stosuje się zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 do określenia kwalifikowalności wydatków dla operacji wybranych jako część programu operacyjnego w ramach celu Europejska współpraca terytorialna. Artykuł 49 Koszty finansowe i koszty gwarancji Następujące opłaty i koszty kwalifikują się wkładu finansowego z EFRR: a) opłaty za międzynarodowe transakcje finansowe są kwalifikowalne;

b)

2. Odnośna jednostka władzy publicznej wystawia fakturę na beneficjenta za koszty, o których mowa w ust. 1 lit. a), lub poświadcza te koszty na podstawie dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, które umożliwiają identyfikację kosztów rzeczywiście poniesionych przez tę jednostkę w odniesieniu do danej operacji. 3. Koszty, o których mowa w ust. 1 lit. b), są kwalifikowalne, jeżeli są kosztami dodatkowymi i odnoszą się do wydatków rzeczywiście i bezpośrednio poniesionych na współfinansowaną operację lub wydatków na wkłady niepieniężne, o których mowa w art. 51. Są one poświadczone odpowiednimi dokumentami, które umożliwiają identyfikację kosztów rzeczywiście poniesionych przez odnośną jednostkę władzy publicznej lub dokonanych przez niego wkładów niepieniężnych.

Artykuł 51 b) w przypadku gdy realizacja operacji wymaga otwarcia oddzielnego rachunku lub rachunków, opłaty bankowe za otwarcie i prowadzenie rachunków są kwalifikowane; opłaty za doradztwo prawne, opłaty notarialne, koszty ekspertyz finansowych i technicznych oraz koszty rachunkowości lub audytu są kwalifikowalne, jeżeli są bezpośrednio związane ze współfinansowaną operacją i niezbędne do jej przygotowania lub realizacji, lub w przypadku kosztów rachunkowości lub audytu, jeżeli wynikają z wymagań nałożonych przez instytucję zarządzającą; Wkłady niepieniężne 1. Wkłady niepieniężne prywatnego lub publicznego beneficjenta są wydatkami kwalifikowalnymi, jeżeli spełniają następujące warunki: a) polegają na wniesieniu gruntów lub nieruchomości, wyposażenia lub surowców, działalności badawczej lub zawodowej, lub nieodpłatnej dobrowolnej pracy;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 27 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.