Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 30

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 30

Strona 30 z 50

Kod 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Energia elektryczna Energia elektryczna (sieci TEN-E) Gaz ziemny Gaz ziemny (sieci TEN-E) Produkty ropopochodne Produkty ropopochodne (sieci TEN-E) Energia odnawialna: wiatrowa Energia odnawialna: słoneczna Energia odnawialna: biomasa Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom


44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną Oczyszczanie ścieków Jakość powietrza Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń Dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000) Promowanie czystego transportu miejskiego Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym) Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom Turystyka

55 56 57

Promowanie walorów przyrodniczych Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych Kultura

58 59

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego Rozwój infrastruktury kulturalnej

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Temat priorytetowy Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

L 45/33

Kod 60

61

Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich Zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników, firm, przedsiębiorstw i przedsiębiorców

62 63 64

Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji Opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych form organizacji pracy Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, szkolenia i wsparcia w związku z restrukturyzacją sektorów i przedsiębiorstw, rozwój systemów przewidywania zmian w sferze zatrudnienia i zapotrzebowania na kwalifikacje i przyszłych wymogów w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości

65 66 67 68 69

Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia zawodowego Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi. Konkretne działania na rzecz zwiększenia udziału migrantów w zatrudnieniu w perspektywie wzmocnienie ich integracji społecznej Poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji

70

71

Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy Poprawa jakości kapitału ludzkiego

72

Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami Inwestycje w infrastrukturę społeczną

73

74

75 76 77 78 79

Infrastruktura systemu oświaty Infrastruktura ochrony zdrowia Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza Infrastruktura mieszkalnictwa Pozostała infrastruktura społeczna

L 45/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Temat priorytetowy Stymulowanie reform w zakresie zatrudnienia oraz integracji społecznej

15.2.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 30 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.