Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 39

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 39

Strona 39 z 50

8.

INNE INFORMACJE (JEŚLI DOTYCZY)

(1) Dotyczy audytów nieobjętych wcześniejszymi rocznymi sprawozdaniami audytowymi. (2) Przykładowo problemy systemowe, słabości w systemie zarządzania i audytu, brak dokumentów wspierających, sprawy w toku postępowania prawnego.

9.

TABELA ZADEKLAROWANYCH WYDATKÓW I AUDYTÓW PRÓB

Całkowite wydatki objęte audytem w ujęciu kumulatywnym jako wartość procentowa całkowitych wydatków zadeklarowanych w sposób skumulowany


15.2.2007

Fundusz

Nr identyfikacyjny (kod CCI)

Program

Wydatki zadeklarowane w roku odniesienia

Wydatki w roku odniesienia objęte audytem w ramach próby losowej

Kwota i wartość procentowa (poziom błędów) nieprawidłowych wydatków w próbie losowej (3)

Inne wydatki objęte audytem ( )

4

Kwota nieprawidłowych wydatków w pozostałych próbach wydatków

Całkowite wydatki zadeklarowane w sposób skumulowany

PL

(1 )

( 2)

Kwota

%

( 1)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Kwota kontrolowanych wydatków. Wartość procentowa kontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków zadeklarowanych Komisji w roku odniesienia. Jeżeli próba losowa obejmuje co najmniej dwa fundusze lub programy, dostarczone dane dotyczą całej próby. Wydatki z uzupełniających prób oraz wydatki dla próby losowej poza rokiem odniesienia.

L 45/49

L 45/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Część B: Deklaracja zamknięcia

15.2.2007

Komisja Europejska — Dyrekcja Generalna …

1.

WPROWADZENIE Ja, niżej podpisany, reprezentujący … (nazwa podmiotu wyznaczonego przez państwo członkowskie), przeprowadziłem dla programu operacyjnego … (nazwa programu operacyjnego, numer kodu CCI, okres) badanie wyników prac audytowych dotyczących tego programu, przeprowadzonych przez instytucję audytową lub na jej odpowiedzialność zgodnie ze strategią audytu [i wykonałem dodatkowe prace, które moim zdaniem były niezbędne]. Wyniki badania oraz wykonanych przez mnie dodatkowych prac są podsumowane w załączonym końcowym sprawozdaniu audytowym (które zawiera również informacje wymagane w rocznym sprawozdaniu audytowym dla okresu od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.). Badanie to zaplanowałem i przeprowadziłem w celu uzyskania racjonalnego zapewnienia, że wniosek o wypłatę salda końcowego wkładu wspólnotowego do programu operacyjnego jest poprawny i uzasadniony oraz że transakcje będące podstawą wydatków objętych końcową deklaracją wydatków są zgodne z prawem i prawidłowe.

2.

ZAKRES BADANIA Badanie zostało przeprowadzone zgodnie ze strategią audytu w odniesieniu do tego programu i zgłoszone w złączonym końcowym sprawozdaniu audytowym zgodnie z art. 62 ust. 1) lit. e) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Albo Nie było ograniczeń zakresu badania.

Albo Zakres badania był ograniczony następującymi czynnikami: a) … b) … c) itp. (Wskazać wszelkie ograniczenia zakresu badania, np. wszelkie problemy systemowe, słabości w systemie zarządzania i kontroli, brak dokumentów potwierdzających, sprawy w toku postępowania prawnego itp. oraz oszacować kwoty wydatków i odpowiedni wkład Wspólnoty, których to dotyczy. Jeżeli instytucja audytowa stoi na stanowisku, że ograniczenia nie mają żadnego wpływu na deklarowane wydatki końcowe, powinno to zostać stwierdzone).

3.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI I POZIOMY BŁĘDÓW

Albo Przypadki nieprawidłowości i poziomy błędów stwierdzone podczas wykonywania czynności audytowych, nie mają charakteru, który wyklucza wydanie opinii bez zastrzeżeń, zważywszy na zadowalający sposób postępowania z nimi przez instytucję zarządzającą oraz częstotliwość ich występowania.

Albo Przypadki nieprawidłowości i poziomy błędów stwierdzone podczas wykonywania czynności audytowych oraz sposób postępowania z nimi przez instytucję zarządzającą mają charakter, który wyklucza wydanie opinii bez zastrzeżeń. Wykaz tych przypadków znajduje się w końcowym sprawozdaniu audytowym wraz ze wskazaniem na ich potencjalny charakter systemowy i skalę problemu. Kwoty całkowitych wydatków zadeklarowanych i wkładu publicznego, których mogą te przypadki dotyczyć, wynoszą odpowiednio … . W rezultacie odpowiedni wkład Wspólnoty, którego mogą dotyczyć te przypadki, wynosi … .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 39 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.