Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 4

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 4

Strona 4 z 50

W świetle dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (3) oraz rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (4), niezbędne jest określenie w związku z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi oraz pracami audytowymi w ramach niniejszego rozporządzenia, że Komisja i państwa członkowskie powinny zapobiegać nieuprawnionemu ujawnianiu lub udostępnieniu danych osobowych, a także określić cele, dla których Komisja i państwa członkowskie mogą te dane przetwarzać.


(22)

(19)

Należy ustanowić przepisy, na podstawie których Komisja będzie mogła dokonać zwrotu opłat sądowych, w przypadku, gdy zwraca się do państwa członkowskiego z wnioskiem o wszczęcie lub kontynuację postępowania sądowego w celu odzyskania kwot nienależnie wypłaconych w następstwie nieprawidłowości, oraz będzie mogła otrzymać informacje umożliwiające jej podjęcie decyzji dotyczącej podziału obciążenia stratą z nieściągalnych należności zgodnie z art. 70 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. Regularne kontakty powinny być także zapewnione pomiędzy Komisją i państwami członkowskimi dotyczące nieprawidłowości, wykorzystania informacji dostarczonych do przeprowadzania analiz ryzyka i sporządzania sprawozdań, a także dostarczania informacji odpowiednim komitetom.

Ze względu na pewność prawną oraz równe traktowanie wszystkich państw członkowskich, konieczne jest określenie wskaźnika mającego zastosowanie do korekty finansowej, którą może dokonać Komisja, jeżeli państwo członkowskie nie spełnia wymogów utrzymania we wszystkich właściwych regionach w okresie programowania uzgodnionego docelowego poziomu publicznych lub równoważnych wydatków strukturalnych. W celach uproszczenia i zapewnienia proporcjonalności, korekta finansowa nie będzie stosowana, jeśli różnica między uzgodnionym docelowym poziomem a poziomem osiągniętym nie przekracza 3 % ustalonego docelowego poziomu (progu de minimis); z tego samego względu, jeśli różnica pomiędzy tymi dwoma poziomami przekracza 3 % ustalonego docelowego poziomu, wskaźnik powinien być obliczany poprzez odjęcie jej od progu de mimimis.

(23)

(20)

W celu ograniczenia obciążeń administracyjnych spowodowanych systemem sprawozdawczym, przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnego poziomu informacji, państwa członkowskie, bez uszczerbku dla zobowiązań

(1) Dz.U. L 178 z 12.7.1994, str. 43. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2035/2005 (Dz.U. L 328 z 15.12.2005, str. 8). (2) Dz.U. L 191 z 27.7.1994, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2168/2005 (Dz.U. L 345 z 28.12.2005, str. 15).

Zastosowanie elektronicznych środków do wymiany informacji i danych finansowych prowadzi do uproszczenia, zwiększenia skuteczności i przejrzystości, a także oszczędności w czasie. W celu pełnego wykorzystania tych korzyści, przy jednoczesnym utrzymaniu bezpieczeństwa tej wymiany, powinien zostać ustanowiony wspólny system informatyczny oraz spis dokumentów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Komisji i państw członkowskich. Dlatego konieczne jest określenie formatu, jaki powinny mieć poszczególne dokumenty oraz szczegółowego opisu informacji, które każdy z nich powinien zawierać. Z tych samych powodów konieczne jest określenie funkcjonowania takiego systemu informatycznego w odniesieniu do identyfikacji strony odpowiedzialnej za zamieszczanie dokumentów i ich uaktualnianie.

(3) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (4) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.