Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 40

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 40

Strona 40 z 50

15.2.2007

4.

PL OPINIA Albo (Opinia bez zastrzeżeń)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/51

Jeżeli nie było ograniczeń zakresu badania, a przypadki nieprawidłowości i poziomy błędów oraz sposób postępowania z nimi przez instytucję zarządzającą nie wykluczają opinii bez zastrzeżeń: Na podstawie badania, o którym mowa powyżej, wyrażam opinię, że końcowa deklaracja wydatków zawiera, we wszystkich istotnych aspektach, rzetelne zestawienie wydatków poniesionych w ramach programu operacyjnego, że wniosek o płatność salda końcowego wkładu wspólnotowego do tego programu jest uzasadniony i że transakcje będące podstawą wydatków objętych końcową deklaracją wydatków są zgodne z prawem i prawidłowe. Albo (Opinia z zastrzeżeniami) Jeżeli były ograniczenia zakresu badania i/lub przypadki nieprawidłowości i błędy oraz sposób postępowania z nimi przez instytucję zarządzającą wymagają opinii z zastrzeżeniami, jednak nie stanowią uzasadnienia do wydania opinii negatywnej w odniesieniu do całości wydatków, których to dotyczy: Na podstawie badania, o którym mowa powyżej, wyrażam opinię, że końcowa deklaracja wydatków zawiera, we wszystkich istotnych aspektach, rzetelne zestawienie wydatków poniesionych w ramach programu operacyjnego, że wniosek o płatność salda końcowego wkładu wspólnotowego do tego programu jest uzasadniony i że transakcje będące podstawą wydatków objętych końcową deklaracją wydatków są zgodne z prawem i prawidłowe, z wyjątkiem czynników, o których mowa w pkt 2, i/lub uwag w pkt 3 w odniesieniu do przypadków nieprawidłowości i poziomów błędów oraz sposobu postępowania z nimi przez instytucję zarządzającą, których wpływ został powyżej ilościowo określony. Szacuję, że wpływ zastrzeżenia(-eń) na całkowitą kwotę zadeklarowanych wydatków wynosi … . Odpowiedni wkład Wspólnoty, którego to dotyczy, wynosi zatem … . Albo (Opinia negatywna) Jeżeli były ograniczenia zakresu badania, a przypadki nieprawidłowości i poziomy błędów oraz sposób postępowania z nimi przez instytucję zarządzającą uniemożliwiają podjęcie wniosku dotyczącego wiarygodności końcowej deklaracji wydatków bez podjęcia znacznych dodatkowych prac: Na podstawie badania, o którym mowa powyżej, w szczególności w świetle czynników, o których mowa w pkt 2, i/lub poziomów błędów i przypadków nieprawidłowości oraz ich niezadowalającego postępowania z nimi przez instytucję zarządzającą, jak wskazano w pkt 3, wyrażam opinię, że końcowa deklaracja wydatków nie zawiera, we wszystkich istotnych aspektach, rzetelnego zestawienia wydatków poniesionych w ramach programu operacyjnego i tym samym, że wniosek o płatność salda końcowego wkładu wspólnotowego do tego programu nie jest uzasadniony i że transakcje będące podstawą wydatków objętych końcową deklaracją wydatków nie są zgodne z prawem i prawidłowe.


Data …

Podpis …

L 45/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2007

ZAŁĄCZNIK IX WZÓR DEKLARACJI CZĘŚCIOWEGO ZAMKNIĘCIA PROGRAMU OPERACYJNEGO ZGODNIE Z ART. 18 UST. 5

Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna … Instytucja zarządzająca dla programu … (nazwa programu operacyjnego, numer kodu CCI, okres) złożyła deklarację wydatków dotyczącą operacji [zakończonych do dnia … (data, do której operacje były zakończone) / zakończone między … a … (daty, między którymi operacje zakończono)] i składa wniosek o częściowe zamknięcie programu zgodnie z art. 88 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 dla tych operacji. Ja, niżej podpisany, reprezentujący … (nazwa podmiotu wyznaczonego przez państwo członkowskie), zbadałem wyniki przeprowadzonych audytów tego programu zgodnie z rocznymi sprawozdaniami audytowymi i rocznymi opiniami wydanymi zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. d) ppkt (i) oraz (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 dla roku/lat … . Badanie to zaplanowałem i przeprowadziłem w celu uzyskania racjonalnego zapewnienia, że odpowiednia deklaracja wydatków jest poprawna i uzasadniona oraz że transakcje będące podstawą wydatków objętych końcową deklaracją wydatków są zgodne z prawem i prawidłowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 40 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.