Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 43

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 43

Strona 43 z 50

4.2.1. Schemat organizacyjny i wyszczególnienie funkcji jednostek (włącznie z orientacyjną liczbą przydzielonych stanowisk) 4.2.2. Procedury pisemne opracowane na potrzeby pracowników instytucji certyfikującej (data i odniesienie) 4.3. Poświadczanie deklaracji wydatków

4.3.1. Opis procedury, zgodnie z którą deklaracje wydatków są sporządzane, poświadczane i przedkładane Komisji 4.3.2. Opis kroków podejmowanych przez instytucję certyfikującą w celu zapewnienia, że wymogi określone w art. 61 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 są spełnione 4.3.3. Uzgodnienia dotyczące dostępu instytucji certyfikującej do szczegółowych informacji na temat operacji, weryfikacji i audytu będących w posiadaniu instytucji zarządzającej, organów pośredniczących i instytucji audytowej 4.4. System księgowy


4.4.1. Opis systemu księgowego, który należy wprowadzić i stosować jako podstawę służącą poświadczaniu wydatków przed Komisją: — Uzgodnienia dotyczące przesyłania danych sumarycznych do instytucji certyfikującej w przypadku istnienia systemu zdecentralizowanego Powiązania między systemem księgowym i systemem informacji, które należy ustanowić (pkt 6) Określenie transakcji w ramach funduszy strukturalnych w przypadku istnienia wspólnego systemu z innymi funduszami

— —

4.4.2. Poziom szczegółowości systemu księgowego: — Łączne wydatki w podziale na priorytety i fundusze

L 45/68

4.5.

PL Kwoty odzyskane

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2007

4.5.1. Opis systemu służącego zapewnianiu szybkiego odzyskania pomocy wspólnotowej 4.5.2. Uzgodnienia dotyczące prowadzenia księgi dłużników oraz odpisywania odzyskanych kwot od wydatków, które mają być zadeklarowane

5. 5.1. 5.2.

INSTYTUCJA AUDYTOWA I ORGANY AUDYTOWE Opis głównych zadań i wzajemne powiązania instytucji audytowej i organów audytowych podlegających instytucji audytowej Organizacja instytucji audytowej i podlegających jej organów audytowych

5.2.1. Schemat organizacyjny (włącznie z liczbą przydzielonych stanowisk) 5.2.2. Uzgodnienia dotyczące zapewnienia niezależności 5.2.3. Wymagane kwalifikacje lub doświadczenie 5.2.4. Opis procedur dotyczących monitorowania wdrażania zaleceń i działań naprawczych wynikających ze sprawozdań z audytu 5.2.5. Opis procedur (w stosownych przypadkach) dotyczących nadzoru prac innych organów audytowych podlegających instytucji audytowej 5.3. Roczne sprawozdanie z kontroli i deklaracja zamknięcia

5.3.1. Opis procedur dotyczących sporządzania rocznych sprawozdań z kontroli, rocznych opinii i deklaracji zamknięcia 5.4. Wyznaczenie koordynującego organu audytowego

5.4.1. Opis roli koordynującego organu audytowego, w stosownych przypadkach

6. 6.1.

SYSTEM INFORMATYCZNY (art. 60 lit. c)) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Opis systemu informatycznego wraz z wykresem (centralny lub wspólny system lub zdecentralizowany system z powiązaniami pomiędzy systemami) Wskazanie, czy system jest już na tyle operacyjny, aby gromadzić wiarygodne informacje finansowe i statystyczne na temat realizacji programów 2007–2013 W przeciwnym razie należy wskazać, kiedy taki system będzie operacyjny.

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/69

ZAŁĄCZNIK XIII WZÓR OPINII WYDANEJ ZGODNIE Z ART. 71 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 1083/2006 ORAZ ART. 25 NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ZGODNOŚCI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I KONTROLI

Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna …

WPROWADZENIE Ja, niżej podpisany, reprezentujący … (nazwa instytucji audytowej lub niezależnego organu wyznaczonego przez państwo członkowskie na mocy art. art. 71 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) jako organ odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania określającego ocenę systemów zarządzania i kontroli ustanowionych dla programu … (nazwa programu(-ów) operacyjnego(-ych), numer(-y) kodu CCI, okres) (1)) oraz za wydanie opinii w kwestii ich zgodności z art. 58–62 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, przeprowadziłem badanie zgodnie z art. 25 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 43 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.